LV_Hoạt động vận tải hàng hoá Bắc- Nam bằng container tại Công ty Dịch vụ Vận tải Trung ương

Thực hiện nghị quyết đại hội lần thứ 6 Đảng CSVN năm 1986, cả nước ta bắt tay vào công cuộc đổi mới toàn diện, trong đó có đổi mới quản lý kinh tế, xoá bỏ tập trung quan liêu bao cấp, chuyển sang cơ chế thị trường theo định hướng XHCN, Đảng l•nh đạo, Nhà nước quản lý với nhiều thành phần kinh tế có sự điều tiết của Nhà nước.

Bộ giao thông vận tải thực hiện đường lối đổi mới của Đảng bằng nhiều chủ trương, trong đó có việc giảm biên chế khối hành chính sự nghiệp, chuyển chức năng quản lý kinh tế kỹ thuật trực tiếp xuống các doanh nghiệp, thành lập một số doanh nghiệp mới.

Cũng trong thời điểm này hệ thống dịch vụ vận tải đang bị khủng hoảng, do đó Bộ có chủ trương thành lập một đơn vị dịch vụ vận tải Trung ương để phối hợp hoạt động của 3 Công ty Đại lý vận tải I, Đại lý vận tải II, Đại lý vận tải III nhằm phát triển ngành dịch vụ vận tải, đáp ứng nhu cầu vận tải ngày càng tăng trong thời kỳ mới.

Kết cấu đề tài:

Phần I: Xu thế phát triển hình thức vận tải bằng container trên thế giới và Việt Nam

Phần II: Hoạt động vận tải hàng hoá Bắc- Nam bằng container tại Công ty Dịch vụ Vận tải Trung ương

Phần III: Phương hướng và một số giải pháp thúc đẩy hoạt động vận chuyển hàng hoá bằng container tại Công ty

 

Các bạn để mail ở dưới comment

Visit my web

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *