LV_Thanh tra Giao thông vận tải

Chính quyền là vấn đề cơ bản của mọi cuộc cách mạng, như Lê Nin đã nói “Giành chính quyền đã khó, giữ chính quyền lại càng khó hơn”. Trong hơn nửa thế kỷ lãnh đạo cách mạng giải phóng dân tộc và xây dựng chủ nghĩa xã hội, Đảng ta luôn quan tâm xây dựng Nhà nước và coi trọng đó là một nhiệm vụ trọng yếu. Công cuộc đổi mới do Đảng ta lãnh đạo đã thu được nhiều thành tựu to lớn, nhất là từ khi xóa bỏ cơ chế quan liêu bao cấp, chuyển sang nền kinh tế thị trường, có sự quản lý của Nhà nước thì vai trò quản lý của chính quyền các cấp đòi hỏi phải củng cố nâng cao. Đảng ta đã chỉ đạo tiến hành cải cách hành chính nhằm xây dựng một Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, một Nhà nước trong sạch vững mạnh, tư tưởng đó là được thể hiện trong các Nghị quyết Đại hội VI, VII, IX và các nghị quyết Trung ương 8 khóa (VIII), Nghị quyết Trung ương 3, Trung ương 6 (lần 2), Trung ương 7 (khóa VIII) tiếp tục đường lối đổi mới do đại hội VI (1986) khởi xướng, báo cáo chính trị tại Đại hội IX của Đảng lại một lần nữa khẳng định quan điểm nhất quán của Đảng là “Phải xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội của dân, do dân, vì dân đảm bảo cho Nhà nước thực sự hiệu quả việc xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền phải được tiến hành đồng bộ bao gồm cơ quan lập pháp, hành pháp, tư pháp từ Trung ương đến cơ sở.

Tổng quan tài liệu:

Chương 1: Lời mở đầu

Chương 2: Nội dung đề tài

Chương 3: Kết luận

Các bạn để mail ở dưới comment

Visit my web

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *