Luận văn

LV_Vấn đề vận tải hàng hoá đường biển, những biện pháp phát triển Container bằng đường biển ở Việt Nam

Văn kiện Đại hội đại biểu CSVN lần thứ VI đã nhấn mạnh “Nhiệm vụ ổn định và phát triển kinh tế trong chặng đường đầu tiên cũng như sự phát triển khoa học kỹ thuật và công nghiệp hoá XHCN của nước ta tiến hành nhanh hay chậm, điều đó phụ thuộc vào việc mở rộng và nâng cao hiệu quả kinh tế đối ngoại…”. Như vậy, việc kinh doanh xuất nhập khẩu (hay còn gọi là buôn bán Quốc tế) đã trở thành mối quan tâm hàng đầu. Tăng cường xuất khẩu hàng hoá và nhập khẩu hợp lý có ý nghĩa kinh tế to lớn trong việc góp phần tăng nhanh tốc độ phát triển kinh tế quốc dân, tăng thu nhập của dân cư và giải quyết tốt chính sách lao động xã hội, sử dụng có hiệu quả khả năng tiềm tàng của sản xuất, cải thiện cán cân thanh toán quốc tế và nâng cao vị thế của nước ta trên trường quốc tế.

Cùng tồn tại bên cạnh việc buôn bán quốc tế là vận tải, chúng có mối quan hệ mật thiết với nhau, tác động trở lại lẫn nhau và tạo ra tiền đề để cùng nhau phát triển. Vận tải có ý nghĩa rất lớn, chính vì vậy trong vận tải luôn luôn đòi hỏi sự đổi mới, sự phát triển và hoàn thiện để kịp thời phục vụ nền kinh tế quốc dân. Container hoá là một cuộc cách mạng trong nghành vận tải.

 

Các bạn để mail ở dưới comment

Visit my web

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button