LV_Vận tải hàng không và sự phát triển của thương mại Việt Nam

Vận tải hàng không là một trong những ngành kinh tế mũi nhọn đại diện cho phương thức vận tải tiên tiến và hiện đại, ngày càng đóng vai trò to lớn và có ảnh hưởng quan trọng trong công cuộc phát triển kinh tế – văn hoá – xã hội, an ninh và quốc phòng của đất nước.

Ra đời năm 1956, ngành hàng không Việt Nam đã có những bước chuyển biến không ngừng, đáp ứng được nhu cầu vận chuyển, phục vụ công cuộc công nghiệp hoá – hiện đại hoá đất nước, góp phần đưa nước ta hội nhập với nền kinh tế thế giới. Mặt khác những thành tựu phát triển kinh tế – xã hội do chính sách đổi mới của Đảng và Nhà Nước cũng đã tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển ngành hàng không Việt Nam.

Chương I: hàng không với sự phát triển thương mại trên thế giới

Chương II: hàng không với sự phát triển thương mại tại việt nam

Chương III: một số giải pháp mở rộng vận chuyển hàng hoá bằng đường hàng không

Các bạn để mail ở dưới comment

Visit my web

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *