Mô phỏng quá trình gia công chi tiết có biên dạng phức tạp trên máy phay CNC PRIMERO và OKK

MasterCAM5
-Mô phỏng quá trình gia công chi tiết có biên dạng phức tạp trên máy phay CNC PRIMERO và OKK bằng phần mềm MASTERCAM 9.1 Bài báo trình bày phương pháp mô phỏng quá trình gia công cho máy phay CNC hiệu OKK và PRIMERO,bằng phần mềm Mastercam 9.1. Phương pháp này được ápdụng để mô phỏng các chương trình gia công cho các chi tiết có biên dạng phức tạp.

Việc sử dụng phần mềm CAD-CAM-Mastercam 9.1 đểlập trình và mô phỏng quá trình gia công cho máy phayCNC được thực hiện như sau:
-Sử dụng module Design 9.1 để thiết kế các đối tượng cần gia công, đố itượng được xâ ydựng có thể là 2D hoặc 3D.
-Sử dụng module Mill 9.1 (module Mill 9.1 là module ứng dụng cho máy phay CNC) để lập các chương trình gia công cho các đối tượng đã được xây dựng ở module Design 9.1.

-Sử dụng chức năng Verify trong module Mill 9.1 để mô phỏng các đường chạy dao đã được xây dựng trong module này.
-Sử dụng chức năng Post trong module Mill 9.1 để chuyển mã các chương trình gia công, ở bước này ta có thể lựa chọn bản mã để phù hợp cho hệ điều hành của máyCNC cần sử dụng gia công.
-Sử dụng module The MetaCut Utilities để mô phỏng các chương trình gia công theo các bản mã đã được chuyển đổi ở module Mill 9.1.
 

 

Link mediafire- Bấm like để thấy link cũng như chia sẻ cho bạn bè mình

[like-gate] http://www.mediafire.com/view/?culnr3vxalg56su
[/like-gate]

One Comment

  1. Pingback: Download trọn bộ tài liệu vận hành phay CNC | Danh bạ trung tâm CAD/CAM

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *