Mongolia A Guide to Economic and Political Developments

Ian Jeffries – Mongolia: A Guide to Economic and Political Developments
Published: 2007-05-09 | ISBN: 041542545X | PDF | 224 pages | 3 MB

 Cuốn sách này sẽ cung cấp  đầy đủ các sự kiện kinh tế , chính trị diễn ra trên cả nước góp phần đưa Mông cổ nhanh chóng trở thành một quốc gia xuất khẩu khoáng sản và nguyên liệu thô quan trọng hiện nay. Sách sẽ tập trung vào giai đoạn từ khi thành lập nước Cộng hòa nhân dân Mông Cổ dưới sự hậu thuẫn của Liên Xô năm 1924 và quá trình chuyển đổi hướng tới cơ chế thị trường tự do, dân chủ sau sự tan rã của Liên Bang Xô Viết.
Bao gồm các chủ đề chính về sự phát triển trong những năm gần đây của Mông Cổ, cuốn sách đi sâu phân tích:
quá trình cải cách kinh tế và chính trị
vai trò của khu vực tư nhân
viện trợ nước ngoài
thương mại và đầu tư
những nỗ lực để giải quyết vấn đề cấp bách như tăng trưởng, lạm phát, thất nghiệp, nghèo đói, vấn đề của khí hậu và thời tiết, và ô nhiễm.
Đây thực sự là một nguồn tài nguyên quý báu cho bất kỳ ai đang tìm hiểu và nghiên cứu các vấn đề trên đất nước thú vị này.

**************************

With Mongolia fast becoming a significant exporter of minerals and raw materials, this book provides a full account of political and economic events in this important country. It focuses on the period since the establishment of the Soviet-backed Mongolian People’s Republic in 1924 and the transition towards a democratic free market system since the collapse of the Soviet Union.
Covering key topics in Mongolia’s recent development, the book looks at:
economic and political reform process
the role of the private sector
foreign aid
trade and investment
the attempts to tackle pressing issues such as growth, inflation, unemployment, poverty, problems of climate and weather, and pollution.
This book is an important resource for anyone seeking to understand this fascinating country’s affairs.

Giá: 30.000 vnd
(Mang theo USB để chép file)