Một số giải pháp nhằm hoàn thiện quy trình thực hiện hợp đồng xuất khẩu hàng gốm sứ mỹ nghệ tại Công ty xuất nhập khẩu tạp phẩm-TOCONTAP HANOI

Lời nói đầu 3
Chương I : Khái quát chung về hợp đồng xuất khẩu 5
I. khái quát chung về hợp đồng xuất khẩu 5
1. Vai trò của hợp đồng xuất khẩu 5
2. Tính pháp lý của hợp đồng xuất khẩu 5
3. Nội dung của hợp đồng xuất khẩu 8
II. Các nhóm bước nghiệp vụ cơ bản trong quy trình thực hiện hợp đồng xuất khẩu 10
1. Nhóm bước chuẩn bị hàng hoá xuất khẩu và kiểm tra hàng hoá 11
2. Nhóm bước thuê tàu và mua bảo hiểm (nếu có ) 13
3. Nhóm bước làm thủ tục thông quan và giao hàng cho người vận tải 14
4. Nhóm bước thủ tục thanh toán hợp đồng, giải quyết khiếu nại tranh chấp nếu có 17 III. Các nhân tố ảnh hưởng đến việc thực hiện hợp đồng xuất khẩu 19
1. Các nhân tố trực tiếp 19
2. Các nhân tố gián tiếp 22
Chương II: Thực trạng quy trình thực hiện hợp đồng xuất khẩu 24
I. giới thiệu chung về Công ty TOCONTAP 24
1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty 24
2. Cơ cấu tổ chức bộ máy, chức năng và nhiệm vụ của Công ty 25
3. Nguồn lực của Công ty 29
II. Đặc điểm của hàng gốm sứ mỹ nghệ 29
1. Đặc điểm về sản xuất 30
2. Đặc điểm về tiêu dùng 31
3. Đặc điểm về kinh doanh xuất khẩu 32
III. Kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty TOCONTAP 32
1. Kết quả kinh doanh tại TOCONTAP thời gian qua 32
2. Kết quả kinh doanh xuất khẩu hàng gốm sứ mỹ nghệ tại TOCONTAP qua một số năm 36
IV. Quy trình tổ chức thực hiện hợp đồng thương mại xuất khẩu hàng gốm sứ mỹ nghệ tại công ty TOCONTAP 39
1. Phân công người giám sát thực hiện hợp đồng 39
2. Chuẩn bị hàng xuất khẩu và kiểm tra hàng hoá 41
3. Thuê tàu lưu cước và mua bảo hiểm hàng gốm sứ 43
4. Làm thủ tục thông quan và giao hàng cho người vận tải 44
5. Làm thủ tục thanh toán hợp đồng, giải quyết khiếu nại tranh chấp nếu có 46
6. Nhận xét về quy trình thực hiện hợp đồng xuất khẩu hàng gốm sứ 47
Chương III: Một số giải pháp chủ yếu nhằm hoàn thiện quy trình thực hiện hợp đồng hàng gốm sứ mỹ nghệ tại Công ty TOCONTAP trong thời gian tới 50
I. Mục tiêu và định hướng phát triển của Công ty TOCONTAP 50
1. Mục tiêu và định hướng chung của Công ty 50
2. Mục tiêu và định hướng của công ty về xuất khẩu hàng gốm sứ mỹ nghệ… 51
II. Các giải pháp nhằm hoàn thiện quy trình thực hiện hợp đồng xuất khẩu 53
hàng gốm sứ mỹ nghệ
1. Hoàn thiện nâng cao khả năng chuẩn bị hàng hoá 54
2. Mở rộng phương thức thanh toán và nâng cao nghiệm vụ thanh toán 56
3. Hoàn thiện khả năng huy động vốn 56
4. Nâng cao trình độ năng lực của nhân viên hoàn 56
5. Hoàn thiện công tác thuê phương tiện vận tải 57
6. Hoàn thiện khâu thông quan 58
7. Các giải pháp khác 59
Kết luận 61

 

http://www.mediafire.com/?t27vheqqmmlib2h

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.