Nâng cao hiệu quả sử dụng TSCĐ tại Công ty Cao su Sao Vàng HN

Trong quỏ trỡnh tiến hành hoạt động sản xuất kinh doanh, bất kỳ một doanh nghiệp nào cũng cần phải cú 3 yếu tố, đú là con người lao động, tư liệu lao động và đối tượng lao động để thực hiện mục tiờu tối đa hoỏ giỏ trị của chủ sở hữu. Tư liệu lao động trong cỏc doanh nghiệp chớnh là những phương tiện vật chất mà con người lao động sử dụng nú để tỏc động vào đối tượng lao động. Nú là một trong 3 yếu tố cơ bản của quỏ trỡnh sản xuất mà trong đú tài sản cố định (TSCĐ) là một trong những bộ phận quan trọng nhất.
Đối với cỏc doanh nghiệp sản xuất thỡ TSCĐ được sử dụng rất phong phỳ, đa dạng và cú giỏ trị lớn, vỡ vậy việc sử dụng chỳng sao cho cú hiệu quả là một nhiệm vụ khú khăn.
TSCĐ nếu được sử dụng đỳng mục đớch, phỏt huy được năng suất làm việc, kết hợp với cụng tỏc quản lý sử dụng TSCĐ như đầu tư, bảo quản, sửa chữa, kiểm kờ, đỏnh giỏ… được tiến hành một cỏch thường xuyờn, cú hiệu quả thỡ sẽ gúp phần tiết kiệm tư liệu sản xuất, nõng cao cả về số và chất lượng sản phẩm sản xuất và như vậy doanh nghiệp sẽ thực hiờn được mục tiờu tối đa hoỏ lợi nhuận của mỡnh.
Núi túm lại, vấn đề sử dụng đầy đủ, hợp lý cụng suất của TSCĐ sẽ gúp phần phỏt triển sản xuất, thu hồi vốn đầu tư nhanh để tỏi sản xuất, trang bị thờm và đổi mới khụng ngừng TSCĐ, là những mục tiờu quan trọng khi TSCĐ được đưa vào sử dụng.
Trong thực tế, hiện nay, ở Việt Nam, trong cỏc doanh nghiệp Nhà nước, mặc dự đó nhận thức được tỏc dụng của TSCĐ đối với quỏ trỡnh sản xuất kinh doanh nhưng đa số cỏc doanh nghiệp vẫn chưa cú những kế hoạch, biện phỏp quản lý, sử dụng đầy đủ, đồng bộ và chủ động cho nờn TSCĐ sử dụng một cỏch lóng phớ, chưa phỏt huy được hết hiệu quả kinh tế của chỳng và như vậy là lóng phớ vốn đầu tư đồng thời ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh của doanh nghiệp.
Nhận thức được tầm quan trọng của TSCĐ cũng như hoạt động quản lý và sử dụng cú hiệu quả TSCĐ của doanh nghiệp, qua thời gian học tập và nghiờn cứu tại trường Đại học Kinh tế Quốc dõn và thực tập tại Cụng ty Cao su Sao Vàng Hà nội, em nhận thấy: Vấn đề sử dụng TSCĐ sao cho cú hiệu quả cú ý nghĩa to lớn khụng chỉ trong lý luận mà cả trong thực tiễn quản lý doanh nghiệp. Đặc biệt là đối với Cụng ty Cao su Sao Vàng Hà nội là nơi mà TSCĐ được sử dụng rất phong phỳ, nhiều chủng loại cho nờn vấn đề quản lý sử dụng gặp nhiều phức tạp. Nếu khụng cú những giải phỏp cụ thể thỡ sẽ gõy ra những lóng phớ khụng nhỏ cho doanh nghiệp.
Vỡ những lý do trờn, em đó chọn đề tài :
“Giải phỏp nõng cao hiệu quả sử dụng TSCĐ tại Cụng ty Cao su Sao Vàng Hà Nội”.
Ngoài lời núi đầu và kết luận, nội dung chuyờn đề tốt nghiệp được trỡnh bày theo 3 chương:
Chương 1: TSCĐ trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.
Chương 2: Thực trạng hiệu quả sử dụng TSCĐ tại Cụng ty Cao su Sao Vàng Hà Nội.
Chương 3: Giải phỏp nõng cao hiệu quả sử dụng TSCĐ tại Cụng ty Cao su Sao Vàng Hà Nội.
Em rất mong nhận được sự chỉ bảo của cỏc thầy cụ và cỏn bộ phũng tài chớnh – kế toỏn thuộc Cụng ty Cao su Sao Vàng Hà nội để rỳt ra những bài học cho việc nghiờn cứu, học tập và làm việc sau này.

 

http://www.fileden.com/files/2009/4/11/2399646/Free_Ke%20toan/KT005.doc

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *