Những biện pháp Marketing nhằm phát triển thị trường sản phẩm máy công cụ và phụ tùng thay thế của Công ty cơ khí Hà Nội

Lời nói đầu 3
Chương I: Những tiền đề lý luận cơ bản của biện pháp Marketing để phát triển thị trường tiêu thụ của Công ty sản xuất kinh doanh 5
I. Khái quát về thị trường tiêu thụ và phát triển thị trường tiêu thụ ở các Công ty sản xuất kinh doanh. 5
1. Khái niệm, vai trò, chức năng của Công ty sản xuất kinh doanh. 5
2. Khái niệm thị trường và tiêu thụ. 6
3. Công tác phát triển thị trường tiêu thụ. 8
II. Những biện pháp Marketing nhằm phát triển thị trường ở các Công ty sản xuất kinh doanh. 11
1. Nghiên cứu thị trường và phát triển Marketing mục tiêu. 11
2. Các giải pháp Marketing – mix phát triển thị trường 14
III Các chỉ tiêu đánh giá hoạt động Marketing của công ty sản xuất kinh doanh. 20
1. Tỷ trọng chiếm lĩnh thị trường 20
2. Tốc độ chu chuyển hàng hóa 21
3. Tổng mức lưu chuyển hàng hóa 3
Chương II: Phân tích và đánh giá thực trạng tổ chức và vận hành các biện pháp Marketing để phat triển thị trường tiêu thụ sản phẩm máy công cụ của Công ty cơ khí Hà Nội. 22
I. Khái quát về Công ty cơ khí Hà Nội. 22
1. Lịch sử ra đời và phát triển. 22
2. Cơ cấu tổ chức bộ máy. 23
3. Cơ sở vật chất, kỹ thuật nhân sự 24
4. Kết quả hoạt động kinh doanh trong 2 năm 2001 – 2002 26
II. Phân tích và đánh giá các biện pháp Marketing nhằm phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm máy công cụ của Công ty cơ khí Hà Nội. 27
1. Phân tích và đánh giá hoạt động nghiên cứu thị trường ở Công ty cơ
khí Hà Nội 27
2. Phân tích và đánh gía hoạt động lựa chọn thị trường mục tiêu và chiến lược Marketing của Công ty. 29
3. Định hướng phát triển thị trường của Công ty. 31
4. Phân tích thực trạng các biện pháp Marketing – MIX nhằm phát
triển thị trường tiêu thụ sản phẩm máy công cụ của Công ty cơ khí Hà Nội. 31
III. Một số đánh giá hiệu quả về phát triển thị trường sản phẩm máy công cụ của Công ty cơ khí Hà Nội 36
1. Ưu điểm. 36
2. Nhược điểm. 37
3. Nguyên nhân. 38
Chương III: Một số biện pháp Marketing nhằm phát triển thị trường sản phẩm máy công cụ của Công ty cơ khí Hà Nội thời gian tới. 39
I. Phương hướng mục tiêu kinh doanh của Công ty trong những năm tới. 39
Xu hướng pháp triển thị trường sản phẩm máy công cụ trong thời
gian tới. 39
Phương hướng, mục tiêu của Công ty cơ khí Hà nội 40
II. Đề xuất hoàn thiện các biện pháp Marketing để phát triển thị trường . 42
Hoàn thiện quá trình nghiên cứu thị trường . 42
Hoàn thiện các giải pháp Marketing – MIX. 44
III. Các đề xuất khác 48
Kết luận 51
Tài liệu tham khảo 52
LỜI NÓI ĐẦU
Trong cơ chế thị trường doanh nghiệp muốn tồn tại và phát triển cần có những chiến lược Marketing trên thị trường có hiệu qủa. Tuy nhiên không phải các Công ty đều dễ dàng thành đạt, để đạt được điều đó họ phải qua thời kỳ khó khăn và tìm tòi và định hướng phát triển và trong kế hoạch chiến lược Marketing của họ thì việc phát triển thị trường giữ một vai trò quan trọng vì không một doanh nghiệp nào phát triển mà lại không cần mở rộng thị trường.
Ngành cơ khí là nền tảng của quá trình công nghiệp hóa hiện đại hoá đất nước. Tuy nhiên trong thời gian gần đây khi chuyển sang nền kinh tế thị trường thì việc tìm thị trường cho các sản phẩm của ngành cơ khí Việt Nam còn nhiều khó khăn. nhất là thời gian này chúng ta gia nhập vào APTA thì các sản phẩm cơ khí không những phải cạnh tranh ở thị trường trong nước mà còn phải cạnh tranh mạnh ở thị trường nước ngoài. đây vừa là cơ hội vừa là thách thức đối với ngành cơ khí Việt Nam nói chung và Công ty cơ khí Hà Nội nói riêng.
Xuất phát từ quan điểm này, trong thời gian thực tập tại Công ty cơ khí Hà Nội, tôi đã cố gắng tìm hiểu hoạt động Marketing của Công ty theo cách nhìn nhận của người làm Marketing và dưới sự giúp đỡ tận tình của cô giáo Nguyễn Thị Thanh Nhàn và sự giúp đỡ của các CBNV trong Công ty tôi mạnh dạn chọn đề tài chuyên đề tốt nghiệp là: “Những biện pháp Marketing nhằm phát triển thị trường sản phẩm máy công cụ và phụ tùng thay thế của Công ty cơ khí Hà Nội ”.

 

http://www.mediafire.com/?989x8ix78bxbgxe

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *