Những loại file ( đuôi file) trong Creo

File Name

Description

Asm####.asm Tên khối lắp mặc định.
Tên khối lắp ráp.asm Tên khối lắp được nhập bởi người dùng.
Tên khối lắp ráp.als File khối lắp và chương trình liên quan
Tên khối lắp ráp.bom* Tên file danh sách vật liệu.
Tên khối lắp ráp.inf* File được tạo ra khi bạn chọn Tools ▶ Model.
Tên khối lắp ráp.ptd* File Family Table file cho khối lắp.
Tên khối lắp ráp.ref* File được tạo ra khi ta lưu khối lắp theo File ▶ Save a Copy.
Tên khối lắp ráp.tst* Ghi lại các kết quả từ hoạt động Verify của Tên khối lắp ráp.
Assemblyinstancename.xas Instance accelerator file for assembly instance.
Tên khối lắp ráp_a.wrl File VRML của một lắp ráp được xuất ra.
Color.map Bản màu theo định nghĩa của người dùng.
Componentname.memb* File được tạo ra khi chọn Tools ▶ Component
Config.pro File cấu hình.
Curv#.dat* File dữ liệu chứa các thông tin về đường cong,.. Với # là kí hiệu  số của đường cong đó.
Dgm####.dgm Biểu đồ 2D với tên mặc định.
Diagramname.dgm Biểu đồ 2D với tên do người dùng đặt
Datafile.ers* Tóm tắt các lỗi xảy ra trên bản vẽ
Dimdiff.info* Bảng thông tin so sánh thông tin kích thước và hình dạng khác nhau giữa hai sản phẩm hoặc cùng sản phẩm nhưng khác phiên bản. được tạo ra khi chọn Tools ▶ Compare Part
Tên thư mục.idx Truy cập nhanh đến Tên thư mục (shorcut).
Drw####.drw Bảng vẽ với tên mặc định.
Drawingname.drw Bản vẽ với tên người dùng nhập
Feature.lst* File được tạo ra khi chọn Tools ▶ Feature List.
Feature.inf* File được tạo ra khi chọn Tools ▶ Feature.
Tên file_amp.dat* Assigned mass properties file.
Tên file.cbl Cable parameters file.
Tên file.con Connector parameters file.
Tên file.dat* Data files created for editing, such as relations data.
Tên file.dtl Setup file used by drawings, formats, and layouts.
Tên file.gph User-defined feature with name entered by you.
Tên file.ibl File containing data for creating a blend feature.
Tên file.inf* Information files created using the Info menu.
Tên file.lgh File containing lights data.
Tên file.ncl* File containing manufacturing CL data.
Tên file.pts File containing spline points coordinate data with name entered by you.
Tên file.scl File containing definitions for system colors.
Tên file.shd* Shaded view file.
Tên file.sym Symbol file storing geometry of drawing symbol.
Tên file.tph* File containing manufacturing toolpath information for model Tên file.
Formatname.frm Format used by drawings and layouts.
Iges_stats.dat* A summary of processing an IGES file.
Lay####.lay Layout with default layout name.
Layoutname.lay Layout with name entered by you.
Machinename.mac File containing data for a manufacturing machine.
Manufacturename.mfg Manufacturing object with name entered by you.
Markupname.mrk Drawing markup file. Created in Markup mode.
Menu_def.pro Default menu options file.
Modelname.wrl File created when you export a model to the VRML format.
Param.inf* File created when you choose Info ▶ Relations and Parameters.
Partinstancename.xpr Instant accelerator file for part instance.
Tên sản phẩm.bde File that lists the elements that exceed the aspect ratio bound of a meshed object.
Tên sản phẩm.bdi File that lists the elements that have a Jacobian distortion index lower than preset bound for a meshed object.
Tên sản phẩm.bdm File that lists the elements that have mid ratios higher than a preset bound for a meshed part.
Tên sản phẩm.ger* Geometry misalignment data.
Tên sản phẩm.pls Part, Program design file.
Tên sản phẩm.prt Part with name entered by you.
Tên sản phẩm.m_p* Part mass properties file.
Tên sản phẩm.ptd* Family Table file for part.
Tên sản phẩm.tst* Records results of Verify operation on instances of Tên sản phẩm.
Tên sản phẩm_p.wrl VRML export file for part.
Tên sản phẩm_pr#.wrl VRML resolution file for part.
prt####.prt Part with default part name.
Rels.inf* Relations info file created when you choose Info ▶ Relations and Parameters.
Reviewref.info* File created when reviewing feature references during a regeneration failure.
s2d####.sec Sketch with default sketch name.
Sectionname.sec Sketch with name entered by you.
Spline.pts Default name for file containing spline points coordinate data.
Toolname.tpm File containing data for a manufacturing tool.
Training_file.txa Training file.
Trail.txt* Default name for trail file.
Xsectionname.m_p* Cross-section mass properties file.

 

Bên dưới là một số file không thường dùng.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *