PP tính giá vốn thành phẩm tại Công ty Dịch vụ TM Tràng Thi

ĐỀ BÀI
Cụng ty dịch vụ thương mại Tràng Thi cú số liệu tại thỏng 3 năm 2005 như sau : Phương phỏp tớnh giỏ vốn thành phẩm là phương phỏp bỡnh quõn gia quyền tớnh nguyờn vật liệu xuất kho là phương phỏp bỡnh quõn cả kỳ dự trữ . Thuế GTGT theo phương phỏp khấu trừ .

 

http://www.fileden.com/files/2009/4/11/2399646/Free_Ke%20toan/KT044.doc

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *