Quản lý tiêu thụ HH tại Công ty TM XNK HN

LỜI MỞ ĐẦU 3
PHẦN I : ĐẶC ĐIỂM CÔNG TY THƯƠNG MẠI XNK – HÀ NỘI: 5
I . Quá trình hình thành và phát triển của công ty . 5
1 . Giai đọan 1. 5
2 . Giai đoạn 2 . 5
3 . Giai đoạn 3 . 6
II. Chức năng, vị trí, nhiệm vụ của Công ty trong nền kinh tế. 7
1 . Chức năng 7
2 . Vị trí 9
3 . Nhiệm vụ 10
III : Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của Công ty . 11
1 . Mô hình quản lý tổ chức của Công ty . 11
2 . Chức năng nhiệm vụ của các phòng ban . 13
3. Tổ chức bộ máy, kế toán của Công ty . 14
4. Đặc điểm về lao động của Công ty 16
IV . Một số đặc điểm kinh doanh của Công ty . 19
1 . Đặc điểm về lĩnh vực kinh doanh và mặt hàng kinh doanh 19
2 . Đặc điểm về nguồn vốn . 20
3. Các chỉ tiêu về tình hình tài chính và một số kết quả sản xuất kinh doanh đạt được của Công ty 21

PHẦN II : THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ TIÊU THỤ SẢN PHẨM HÀNG HOÁ TẠI CÔNG TY. 22
I . Một số vấn đề lý luận chung về tiêu thụ sản phẩm hàng hoá . 22
1. Quan niệm về tiêu thụ . 22
2. Vai trò của công tác tiêu thụ sản phẩm hang hoá . 22
3. Các hoạt động chủ yếu của công tác tiêu thụ . 23
4. Phương thưc tiêu thụ sản phẩm . 23
II . Phân tích thực trạng công tác quản lý tiêu thụ sản phẩm ở công ty 23
1 . thị trường tiêu thụ . 23
2 . Phân tích công tác nghiên cứu và xác định thị trương mục tiêu . 25
2.1 Công tác nghiên cứu thị trương . 25
2.2 Xác định thị trường mục tiêu phân đoạn thị trường . 26
3 . Phân tích công tác xây dựng chiến lược và kê hoạch tiêu thụ sản phẩm 27
3.1 Công tác xây dựng chiến lược . 27
3.2 Xây dựng kế hoạch tiêu thụ sản phẩm . 28
4 . Phân tích tổ chức mạng lưới tiêu thụ . 28
4.1.Lựa chọn kênh phân phối . 28
4.2 Lựa chọn các phần tử trong kênh phân phối . 30
4.3. Các hoạt động xúc tiến bán hàng . 30
4.4. Quan hệ quần chúng và khuyếch trương khác . 31
5.Tổ chức tiêu thụ sản phẩm . 31
5.1. Tổ chức mạng lưới bán hàng . 31
5.2. Tổ chưc lựa chọn nhân viên . 32
III . Đánh giá tình hình tiêu thụ sản phẩm . 32
1 . Phân tích khối lương tiêu thụ sản phẩm qua các năm . 32
2 . Phân tích các chỉ tiêu doanh thu tiêu thụ lợi nhuận . 34

PHẦN III : MỘT SỐ KIẾN NGHỊ VÀ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU ĐỂ ĐẨY MẠNH CÔNG TÁC TIÊU THỤ SẢN PHẨM HÀNG HOÁ Ở CÔNG TY THƯƠNG MẠI XNK – HÀ NỘI 37
I . Đánh giá chung về công tác tiêu thụ sản phẩm của Công ty . 37
1 . Thuận lợi . 37
2 . Khó khăn và thử thách . 38
II . Định hướng phát triển . 39
1. Mục tiêu . 39
2. Phương hướng hoạt động tiêu thụ sản phẩm hàng hoá ở Công ty . 39
3. Kế hoạch, mục tiêu phấn đấu năm 2003 40
III . Một số giải pháp đẩy mạnh tốc độ hoạt động tiêu thụ sản phẩm hàng của Công ty. 40
1.Tổ chức áp dụng chiến lược Marketing và hoạt động nghiên cứu thị trường. 40
2. Phát triển mạng lưới tiêu thụ sản phẩm hợp lý . 41
3.Tổ chức đào tạo nâng cao trình độ đội ngũ cán bộ công nhân viên, phổ biến kiến thức liên quan đến tiêu thụ sản phẩm hàng hoá. 42
4. Hoàn thiện chiến lược và kế hoạch tiêu thụ sản phẩm. 42
IV. Một số ý kiến nhằm thực hiện và hoàn thành công tác quản lý tiêu thụ sản phẩm hàng hoá của Công ty. 43
1. Nhận xét chung. 43
2. Một số ý kiến nhằm hoàn thành hơn nữa công tác tiêu thụ sản phẩm hàng hoá 44
2.1. Về phía Nhà nước. 44
2.2. Về phía Công ty . 44
KẾT LUẬN. 46

http://www.fileden.com/files/2009/4/11/2399646/Free_Ke%20toan/KT226.Doc

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.