Quản lý vốn tại Công ty CDT

Lời nói đầu
– Nêu tầm quan trọng của vốn sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.
– Tại sao lại phải quản lý vốn
– Nêu kết cấu của đề tài (gồm 3 phần)
Phần I: Khái quát chung về Công ty TNHH xây dựng và thương mại CDT
I. Giới thiệu và khái quát chung về Công ty TNHH xây dựng và thương mại CDT
1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty TNHH xây dựng và thương mại CDT
2. Đặc điểm hoạt động của công ty
2.1. Chức năng
2.2. Nhiệm vụ
3. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý hoạt động của công ty sản xuất kinh doanh
3.1. Sơ đồ tổ chức bộ máy hoạt động của công ty
3.2. Chức năng
4. Đặc điểm quy trình công nghệ sản xuất sản phẩm của công ty
4.1. Sơ đồ quy trình công nghệ sản xuất sản phẩm
II. Khái quát một số kết quả đã đạt được của Công ty những năm vừa qua
1. Sự tăng trưởng của công ty về doanh thu đạt bao nhiêu (%) của năm 2004 so với năm 2003
2. Lập sơ đồ báo cáo kết quả kinh doanh
Phần II: Công tác quản lý vốn tại Công ty TNHH xây dựng và thương mại CDT
I. Khái quát chung về vốn
1. Khái niệm về vốn của doanh nghiệp
2. Phân loại vốn kinh doanh
3. Nguồn hình thành vốn kinh doanh của doanh nghiệp
II. Thực trạng sử dụng vốn kinh doanh của Công ty TNHH xây dựng và thương mại CDT
1. Diễn biến nguồn vốn và sử dụng vốn của Công ty
1.1. Lập bảng
1.2. Nhận xét đánh giá sự thay đổi nguồn vốn và sử dụng vốn năm 2004
2. Đánh giá tình hình huy động vốn đáp ứng nhu cầu vốn sản xuất kinh doanh của công ty
2.1. Kết quả tăng hay giảm tỷ trọng về vốn của công ty
2.2. Lập bảng
3. Tình hình tổ chức nguồn vốn và phân bổ nguồn vốn đáp ứng nhu cầu sản xuất kinh doanh
3.1. Tình hình quản lý và hiệu quả sử dụng vốn cố định
3.2. Lập bảng
III. Đánh giá hiệu quả sử dụng vốn sản xuất kinh doanh của công ty
– Hiệu quả sử dụng có 3 loại: VLĐ, VCĐ, VKD
Phần III: Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại Công ty TNHH xây dựng và thương mại CDT
I. Đề ra những giải pháp nhằm khắc phục và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại Công ty.
1. Một số giải pháp.
Kết luận.

 

http://www.fileden.com/files/2009/4/11/2399646/Free_Ke%20toan/KT065.doc

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.