Lựa chọn kích thước hình học tối ưu trong lắp ghép puly với trục dựa trên phương pháp phần tử hữu hạn (FEM) bằng phần mềm ANSYS

Bài báo đề xuất phương pháp nghiên cứu hình dạng hợp lý của puly với trục chịu ứng suất thay đổi theo thời gian cho các thiết kế điển hình dựa vào mô hình hóa myas tính bằng phương pháp phần tử hữu hạ. Phần mềm ANSYS được sử dụng để phân tích trạng thái …

More

Báo cáo luận văn ANSYS

Cả hai loại nón hiện có trên thị trường của Protec đạt chất lượng theo TCVN 5756-2001. Khi ở cùng một vận tốc rơi thì loại nón che cả đầu và tai có khả năng bảo vệ tốt hơn so với loại nón nửa đầu. Ứng dụng kết quả bài toán là có thể kiểm …

More