Tạo thể tích cho chai nhựa trong solidworks

-Đầu tiên vào Toll ->mass properties xem thể tích chai (tính cả phần vỏ bao ngoài).

-Kế tiếp ta dùng lệnh Shell tạo độ dày cho chai,sau đó vào mass properties lần nữa để xem thể tích riêng của phần vỏ ngoài.
-Lấy 2 thể tích này trừ nhau ta sẽ có thể tích phần trong của chai.
-Nếu chưa đúng 450ml ta tiếp tục dùng lệnh Scale phóng to hoặc thu nhỏ sao cho chai đạt thể tích như mong muốn.(Dùng lệnh scale là cách đơn giản nhất.Nếu muốn đổi thể tích mà vẫn giữ nguyên 1 kích thước như chều rộng hoặc chiều cao thì chỉ còn cách là thay đổi các kích thước khác cho phù hợp)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *