Thu thập thông tin từ mô hình -modeling ( Creo)

Trong CP, bạn có thể hiển thị thông tin về các đối tượng, hình thể, sản phẩm được chọn, hoặc toàn bộ mô hình trong browser.

Nếu những thông tin được hiển thị ở dạng text, bạn có thể lưu chúng với một tên khác và chỉnh sửa chúng dùng menu File, Edit và Views trong cửa sổ Thông tin ( Information Windown)

Bạn có thể lấy và hiển thị các thông tin dưới đây:

 • Danh sách vật liệu
 • Hình thể
 • Bộ phận
 • Mô hình
 • Hình tham khảo
 • Parent/Child
 • Hàm và các thông số
 • Lịch sử hiệu chỉnh
 • Kích thước mô hình
 • Các thông tin kiểm duyệt
 • Thông tin mục làm việc
Bill of Material
Feature
Component
Model
Reference Viewer
Parent/Child
Relations and Parameters
Feature List
Modification History
Model Size
Audit Trail
Session Info


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *