Chưa phân loại

Thực hành thiết kế mạch số với hdl

Untitled

 

Mục lục
Buổi 1. Tổng quan về các phần mềm thiết kế trên FPGA………………………………… 7
I. Giới thiệu Board DE2 của Altera………………………………………………………………….. 7
1. Giới thiệu……………………………………………………………………………………………. 7
2. Thành phần…………………………………………………………………………………………. 7
3. Một vài ứng dụng của board DE2………………………………………………………….. 8
II. Cách cài đặt Quartus II 8.0 và Nios II…………………………………………………………… 9
1. Giới thiệu……………………………………………………………………………………………. 9
2. Cài đặt………………………………………………………………………………………………. 10
III. Cách nạp chương trình cho Quartus II 8.0:…………………………………………………… 13
1. Tạo 1 project:…………………………………………………………………………………….. 13
2. Viết chương trình và biên dịch:……………………………………………………………. 17
3. Tạo file mô phỏng (simulate) và bắt đầu simulate………………………………….. 22
4. Cấu hình chân và nạp lên board……………………………………………………………. 30
Buổi 2. Mạch tổ hợp và mạch tuần tự……………………………………………………………. 40
I. Giới thiệu………………………………………………………………………………………………… 40
1. Giới thiệu………………………………………………………………………………………….. 40
2. Hướng dẫn thiết kế FPGA thông qua sơ đồ khối/Schematic…………………….. 40
II. Bài tập……………………………………………………………………………………………….46
Buổi 3. Lập trình Verilog với mô hình cấu trúc…………………………………………….. 48
I. Giới thiệu ModelSim………………………………………………………………………………… 48
1. Giới thiệu………………………………………………………………………………………….. 48
2. Cài đặt………………………………………………………………………………………………. 48
3. Hướng dẫn………………………………………………………………………………………… 58
II. Bài tập……………………………………………………………………………………………….65
Buổi 4. Mô hình hành vi……………………………………………………………………………….. 67
I. Bài tập………………………………………………………………………………………………….. 67
Buổi 5. Mô hình hành vi (tt)………………………………………………………………………….. 7

I. Bài tập………………………………………………………………………………………………. 71

Buổi 6. Máy trạng thái…………………………………………………………………………….. 75

I. Giới thiệu………………………………………………………………………………………………… 75
1. Giới thiệu………………………………………………………………………………………….. 75
2. Hướng dẫn………………………………………………………………………………………… 75
II. Bài tập…………………………………………………………………………………………………. 83

 

Link mediafire- Bấm like để thấy link cũng như chia sẻ cho bạn bè mình

[like-gate] http://www.mediafire.com/view/hxga4o1qkj463yd/Thực_hành_thiết_kế_mạch_số_với_hdl.pdf
[/like-gate]

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button