Tiêu chuẩn kí hiệu vật liệu kim loại ( tiếng việt) mediafire

Các nước trên thể giới đều có một co quan tiêu chuẩn duy nhất (trừ Mỹ) quy định hệ thống ký hiệu vật liệu kim loại cũng như các yêu cầu kỹ thuật có tính pháp lý trong phạm vi nuớc đó. Các ký hiệu vật liệu đã được quy định trong tiêu chuẩn đã ban hành thường được gọi là mác (mark) hay nhãn hiệu, số hiệu…Tại Việt Nam thường quen gọi là

mác. Tuy nhiên theo quy định từ 1975 ta dùng từ Số hiệu để không phải Việt hóa tiếng nuớc ngoài. Nói chung hệ thống ký hiệu vật liệu kim loại dựa trên các nguyên tắc Sau đây

1-Ðánh Sô, ký hiệu theo độ bền (có thể là giới hạn bền kéo, bền uốn, giói hạn cháy, hay ngay cá là giói hạn đàn hồi) vói đơn vị đo là kG/mm? (theo hệ SI là MN/mỉ).
Thời gian gần đây đa số các nuớc có Xu huớng Sủ dụng đơn vị MPa và Mỹ dùng psi hay bội số của nó là ksi. Nếu có nhiều (4-5) chữ số thì hai chữ số Sau ctùngg thuờng chỉ thêm một chỉ tiêu khác nhu độ đàn dài (Ổ % hay A%) đặc trưng cho độ dẻo, hay chỉ tiêu khác.

2-Ðánh Số, ký hiệu theo số thứ tụ 1, 2, 3… số này có thể là biểu thị cấp về độ bền hay thành phẩn hóa học tăng lên hay giám đi, muốn biêt giá trị thục của chúng phải tra các bảng tương ứng. Đôi khi ký hiệu theo A, B, C…

3-Ký hiệu theo thành phẩn hóa học chủ yêu Ðối với thép, người ta ký hiệu thành phẩn các bon và các nguyên tố hợp kim chủ yểu theo các quy uớc nhất định ct́mg luợng chứa của chŕmg. Có thể đt́mg hệ thống số hay hệ thống chữ và Số.

4-Ký hiệu theo mã số được quy định riêng.
Từ đó nêu biết đuợc hệ thống các ký hiệu dựa trên nguyên tắc nào, ta dễ dàng đọc đuợc các đặc trung về co tính hay thành phần của vật liệu kim loại và nhanh chóng tìm ra phương pháp Sủ dụmg hợp lý nhất trong thục tê. Sau đây ta tìm hiễu đặc điểm các hệ thống tiêu chuẩn phổ biển và đáng quan tâm hơn cả.

link http://www.mediafire.com/?mj40450z06s2crm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *