[Tiểu Luận] Các Nhân Tố Cấu Thành Hệ Sinh Thái – Nguyễn Trí Thông, 39 Trang

http://www.thuvienso.info 1.Hệ sinh thái 
1.1 Khái niệm
1.2 Đặc điểm – chức năng
1.3 Các trạng thái của hệ sinh thái 
1.4 Phân loại hệ sinh thái
1.4.1.Các hệ sinh thái trên cạn
1.4.2.Hệ sinh thái nước mặn
1.4.3.Hệ sinh thái nước ngọt
2. Cấu trúc hệ sinh thái 
2.1 Yếu tố hữu sinh
2.2 Yếu tố vô sinh.
3. Mối tương quan giữa các nhân tố cấu thành hệ sinh thái 
3.1 Quá trình chuyển hóa năng lượng và hoàn lưu vật chất trong hệ.
3.1.1 Quá trình chuyển hóa năng lượng
3.1.2.Chuyển hóa năng lượng trong cơ thể sinh vật
3.2. Hoàn lưu vật chất.
3.3.Các chu trình sinh địa hóa diễn ra trong hệ.
3.3.1 Chu trình nước (Hydro cycle)
3.3.2 Chu trình carbon (Carbon cycle)
3.3.3 Chu trình nitơ:
3.3.4 Chu trình phospho (phosphorus cycle)
3.3.5 Chu trinh lưu huỳnh (sulful cycle)
3.5. Các quá trình phát triển và tiến hóa của hệ:
3.6.Qúa trình tự điều chỉnh của hệ sinh thái:
Tài liệu tham khảo

 

Nguồn : Internet
Tác giả : Nguyễn Trí Thông
Kiểu tập tin : PDF

 

Link mediafire- Bấm like để thấy link cũng như chia sẻ cho bạn bè mình

[like-gate]
http://www.mediafire.com/view/?sqw6lw4089gfw96
[/like-gate]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *