Xây dựng kế hoạch xúc tiến bán hàng cho sản phẩm thuốc bảo vệ thực vật của công ty Cổ phần vật tư bảo vệ thực vật Hòa Bình

Lời nói đầu……………………………………………………………….. 3
Phần một: khái quát về công ty và tình hình kinh doanh của công ty…… 5
I. Khái quát về công ty…………………………………………………… 5
1. Lịch sử hình thành công ty…………………………………………….. 5
2. Cơ cấu tổ chức………………………………………………………… 8
II. Tình hình kinh doanh của công ty …………………………………….. 16
1. Nguồn nhân lực của công ty…………………………………………… 16
2. Hoạt động kinh doanh của công ty…………………………………….. 17
III. Hoạt động marketing của công ty……………………………………. 19
1. Khái quát về phòng marketing của công ty…………………………… 19
2. Hoạt động nghiên cứu thị trường……………………………………… 19
3. Lên các kế hoạch marketing………………………………………..…. 30
4. Tổ chức thực hiện và kiểm tra các kế hoạch marketing………………… 31
Phần hai: phân tích cơ sở xây dựng kế hoạch xúc tiến bán
Của công ty cổ phần Hòa Bình……………………………………………
32
I. Phân tích cơ hội và đe dọa từ phía môi trường………………………… 32
1. Cơ hội từ phía môi trường marketing…………………………………… 32
2. Đe dọa từ phía môi trường marketin……………………………….….. 36
II. Phân tích khách hàng của công ty……………………………………… 38
1. Những yếu tố chủ yếu ảnh hưởng đến quýêt định mua………………… 38
2. Quá trình thông qua quyết định mua………………………………….. 40
III. Phân tích các đối thủ cạnh tranh……………………………………… 42
1. Xác định các đối thủ cạnh tranh của công ty…………………………… 42
2. Xác định các mục tiêu của các đối thủ cạnh tranh…………………….. 43
3. Đánh giá mặt mạnh, yếu của đối thủ cạnh tranh……………………… 43
4. Các chiến lược xúc tiến bán của các đối thủ cạnh tranh……………….. 44
Phần ba: Xây dựng kế hoạch xúc tiến bán………………………………. 46
I. Xác định mục tiêu xúc tiến bán………………………………………… 46
1. Mục tiêu marketing của Công ty………………………………………. 46
2. Mục tiêu xúc tiến bán của Công ty…………………………………….. 46
II. Xác định công cụ xúc tiến bán của công ty…………………………… 47
1. Các công cụ xúc tiến bán……………………………………………… 47
1.1. Các công cụ khuyến khích người tiêu dùng…………………………. 47
1.2. Các công cụ khuyến khích mậu dịch………………………………… 50
1.3. Các công cụ khuyến khích kinh doanh……………………………… 51
2. Lựa chọn công cụ xúc tiến bán………………………………………… 52
III. Lên các kế hoạch triển khai hoạt động xúc tiên bán…………………. 53
1. Xây dựng kế hoạch…………………………………………………….. 53
2. Triển khai hoạt động xúc tiến bán…………………………………….. 54
IV. Đánh gía hoạt động xúc tiến bán……………………………………… 55
1. Hiệu suất của lực lượng bán hàng……………………………………… 55
2. Hiệu suất của quảng cáo………………………………………………. 56
3. Hiệu suất của kích thích tiêu thụ……………………………………… 57
4. Hiệu suất của phân phối………………………………………………… 57
Kết luận………………………………………………………………….. 59
Tài liệu tham khảo……………………………………………………… 60

LỜI NÓI ĐẦU
Đất nước ta đang trong tiến trình hội nhập kinh tế thế giới, nền kinh tế có nhiều chuyển biến hết sức phức tạp. Sự giao lưu kinh tế trên thế giới diễn ra hết sức sôi động, trên thị trường hàng hóa của nhiều nước có thể cùng xuất hiện tại một vùng địa lý, điều đó giúp cho người tiêu dùng có thêm nhiều sự lựa chọn hàng hóa đồng thời đó cũng là một thách thức đối với các doanh nghiệp tham gia kinh doanh trên thị trường. Để có thể tồn tại và phát triển trên thị trường doanh nghiệp phải hết sức nỗ lực tìm mọi cách để tiêu thụ hàng hóa, chính vì thế bán hàng trở thành một nhiệm vụ hết sức quan trọng đối với mỗi doanh nghiệp khi tham gia kinh doanh trên thị trường. Doanh nghiệp không thể ngồi đợi người tiêu dùng tự tìm đến với mình như thời kỳ bao cấp mà phải hết sức nỗ lực để đưa hàng hóa của mình đến với người tiêu dùng, phải tìm mọi cách để đáp ứng tốt nhất nhu cầu của người tiêu dùng. Sau một thời gian ngắn thực tập tại công ty Cổ phần vật tư bảo vệ thực vật Hòa Bình tôi nhận thấy hoạt động xúc tiến bán hàng của công ty diễn ra hết sức sôi động, cùng với sự hướng dẫn tận tình của cô giáo Th.S Nguyễn Thanh Thủy tôi đã mạnh dạn chọn đề tài: “xây dựng kế hoạch xúc tiến bán hàng cho sản phẩm thuốc bảo vệ thực vật của công ty Cổ phần vật tư bảo vệ thực vật Hòa Bình” làm chuyên đề thực tập của mình.
Với thời gian thực tạp eo hẹp và trình độ còn có hạn nên trong khuôn khổ bài viết này tôi chỉ xin đề xuất ý kiến xây dựng chương trình xúc tiến bán hàng cho sản phẩm thuốc bảo vệ thực vật của công ty Cổ phần Vật tư bảo vệ thực vật Hòa Bình tại thị trường miền Bắc.

 

http://www.mediafire.com/?8n0h1cmxi1ol7fq

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *