XN May Thăng Long

 

ĐỀ BÀI
Xí nghiệp may Thăng Long hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên và tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ. Phương pháp tính giá vốn hàng xuất kho là phương pháp bình quân cả kỳ dự trữ. Hoạt động của xí nghiệp trong tháng 2 năm 2004. ( Chỉ hạch toán tiêu thụ trong nước ).

 

http://www.fileden.com/files/2009/4/11/2399646/Free_Ke%20toan/KT071.doc

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *