Xử Lý Tín Hiệu và Lọc Số Tập 1 – Pgs.Ts.Nguyễn Quốc Trung, 387 Trang

 

http://www.thuvienso.info
Lời nói đầu
Chương 1. Tín hiệu và hệ thống rời rạc
– Nhập môn
– Tín hiệu rời rạc
– Các hệ thống tuyến tính bất biến
– Các phương trình sai phân tuyến tính hệ số hằng
– Tương quan của các tín hiệu
Chương 2. Biểu diễn hệ thống và tín hiệu rời rạc trong miền Z
– Mở đầu
– Biến đổi Z
– Biến đổi Z ngược
– Tính chất của các biến đổi Z
– Biểu diễn hệ thống rời rạc trong miền Z
Chương 3. Biểu diễn hệ thống và tín hiệu rời rạc trong miền tần số liên tục
– Mở đầu
– Biến đổi Fourier của các tín hiệu rời rạc
– So sánh biến đổi Fourier với biến đổi Z
– Biểu diễn hệ thống rời rạc trong miền tần số liên tục
– Lấy mẫu tín hiệu
Chương 4. Biểu diễn tín hiệu và hệ thống rời rạc trong miền tần số rời rạc
– Mở đầu
– Biến đổi Fourier rời rạc đối với các tín hiệu tuần hoàn có chu kỳ N
– Biển đổi Fourier rời rạc đối với các dãy không tuần hoàn có chiều dài hữu hạn
Chương 5. Tổng hợp các bộ lọc số có đáp ứng xung chiều dài hữu hạn
– Mở đầu
– Tổng quan
– Các đặc trưng của bộ lọc FIR pha tuyến tính
– Đáp ứng tần số của các bộ lọc FIR pha tuyến tính
– Vị trí điểm không của bộ lọc số FIR pha tuyến tính
– Các phương pháp tổng hợp bộ lọc số có đáp ứng xung chiều dài hữu hạn
– Phương pháp cửa sổ
– Phương pháp lấy mẫu tần số
– Phương pháp lặp
Phụ lục
Tài liệu tham khảo

 

Nguồn : internet
Tác giả : Nguyễn Quốc Trung
Kiểu tập tin : PDF

  

Link mediafire- Bấm like để thấy link cũng như chia sẻ cho bạn bè mình

[like-gate]
http://www.mediafire.com/?ymxyytmmygy
[/like-gate]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *