Cơ sở dữ liệu Phần II – Phạm Thị Hoàng Nhung, 64 Trang

 

xzc
Chương 1. GIỚI THIỆU
1.1 Lịch sử phát triển
1.2 Chuẩn SQL
1.3 Đặc điểm của SQL
1.4 Các loại lệnh của SQL
Chương 2. CÁC LỆNH ĐỊNH NGHĨA DỮ LIỆU (DDL)
2.1 Tạo một cơ sở dữ liệu
2.2 Tạo một bảng
2.3 Các loại dữ liệu
2.4 Các loại ràng buộc trong bảng dữ liệu .
2.5 Sửa đổi cấu trúc
2.6 Xoá đối tượng
Chương 3. CÁC LỆNH QUẢN TRỊ DỮ LIỆU
3.1 Thêm hàng (INSERT)
3.2 Xóa hàng (DELETE
3.3 Sửa đổi giá trị của một hàng (UPDATE)
Chương 4. NGÔN NGỮ ĐIỂU KHIỂN (DCL)
4.1 Lệnh GRANT
4.2 Lệnh REVOKE
Chương 5. TRUY VẤN DỮ LIỆU (SELECT)
5.1 Cú pháp
5.2 Ví dụ
5.3 Đưa ra các cột
5.4 Đưa ra các hàng
5.5 Sử dụng các hàm
5.6 Lấy thông tin từ nhiều bảng
5.7 Thực hiện các phép toán trên tập hợp
5.8 Các câu hỏi lồng nhau
5.9 Các lệnh lồng nhau liên kết

 

Nguồn : Internet
Tác giả : Phạm Thị Hoàng Nhung
Kiểu tập tin : PDF
Độ lớn tập tin : 814.19 KB

 

 
Link mediafire- Bấm like để thấy linkdown + chia sẻ cộng đồng ( Bạn phải đăng nhập facebook để thấy nút like)

 
[like-gate] http://www.mediafire.com/?2jvfz4gtjtc
[/like-gate]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *