Công ty bánh kẹo Hải Châu

Cùng với sự đi lên của xã hội, các doanh nghiệp ngày càng đòi hỏi phải phát triển cao và sản xuất kinh doanh có hiệu quả nhất. Trong điềukiện nền kinh tế thị trường có sự quản lý của nhà nước các doanh nghiệp đang cạnh tranh trong cơ chế thị trường quy luật cung cầu về hàng hoá của xã hội. Để có thể vượt qua được sự chọn lọc của thị trường, sự cạnh tranh quyết liệt, mọi doanh nghiệp đều phải giải quyết các vấn đề về sản xuất kinh doanh sao cho vững chắc và có l ợi nhất.
Việc tổ chức quy trình sản xuất kinh doanh cần phải sử dụng hàng loạt các công cụ quản lý khác nhưng kế toán luôn là công cụ quan trọng và hữu hiệu nhất. Vì kế toán là thu nhận và sử lý, cung cấp thông tin về tài sản – sự vận động của tài sản, vốn là quá trình luân chuyển của vốn xem có quản lý tốt hay không từ đó giúp cho các chủ thể quản lý đưa ra các phương án kinh doanh có lợi nhất cho doanh nghiệp của mình. Kế toán còn cung cấp thông tin về hiệu quả kinh tế của doanh nghiệp cho các đối tượng có liên quan và chú ý tới như các nhà đầu tư, Ngân hàng, chủ doanh nghiệp khác và báo cáo với cơ quan Nhà nước.
Công việc kế toán có nhiều khâu, nhiều phần hành và đòi hỏi sự chính xác cũng như trung thực cao, giữa các phần hành kế toán có mối quan hệ hữu cơ, chúng luôn gắn bó với nhau tạo thành một thể thống nhất, một hệ thống đồng bộ trong quản lý. Việc tổ chức công tác kế toán khoa học, hợp lý và phù hợp với điều kiện sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp là một trong những cơ sở quan trọng cho việc chỉ đạo và điều hành sản xuất kinh doanh.
Sau một thời gian thực tập tại công ty bánh kẹo Hải Châu với vốn kiến thức đã được học và nghiên cứu, đồng thời được sự giúp đỡ của thầy Hoàng Văn Tưởng và các cô chú cán bộ trong công ty. Với kiến thức còn hạn chế của mình em xin được trình bày báo cáo tổng hợp về quá trình thực tập của mình.
Báo cáo thực tập của em gồm 3 chương:
CHƯƠNG I: Những vấn đề chung về công tác quản lý và hạch toán ở công ty bánh kẹo Hải Châu.
CHƯƠNG II: Thực trạng công tác hạch toán tại công th bánh kẹo Hải Châu.
CHƯƠNG III: Một số ý kiến nhằm thực hiện công tác kế toán tại công ty bánh kẹo Hải Châu.

Cùng với sự đi lên của xã hội, các doanh nghiệp ngày càng đòi hỏi phải phát triển cao và sản xuất kinh doanh có hiệu quả nhất. Trong điềukiện nền kinh tế thị trường có sự quản lý của nhà nước các doanh nghiệp đang cạnh tranh trong cơ chế thị trường quy luật cung cầu về hàng hoá của xã hội. Để có thể vượt qua được sự chọn lọc của thị trường, sự cạnh tranh quyết liệt, mọi doanh nghiệp đều phải giải quyết các vấn đề về sản xuất kinh doanh sao cho vững chắc và có l ợi nhất.
Việc tổ chức quy trình sản xuất kinh doanh cần phải sử dụng hàng loạt các công cụ quản lý khác nhưng kế toán luôn là công cụ quan trọng và hữu hiệu nhất. Vì kế toán là thu nhận và sử lý, cung cấp thông tin về tài sản – sự vận động của tài sản, vốn là quá trình luân chuyển của vốn xem có quản lý tốt hay không từ đó giúp cho các chủ thể quản lý đưa ra các phương án kinh doanh có lợi nhất cho doanh nghiệp của mình. Kế toán còn cung cấp thông tin về hiệu quả kinh tế của doanh nghiệp cho các đối tượng có liên quan và chú ý tới như các nhà đầu tư, Ngân hàng, chủ doanh nghiệp khác và báo cáo với cơ quan Nhà nước.
Công việc kế toán có nhiều khâu, nhiều phần hành và đòi hỏi sự chính xác cũng như trung thực cao, giữa các phần hành kế toán có mối quan hệ hữu cơ, chúng luôn gắn bó với nhau tạo thành một thể thống nhất, một hệ thống đồng bộ trong quản lý. Việc tổ chức công tác kế toán khoa học, hợp lý và phù hợp với điều kiện sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp là một trong những cơ sở quan trọng cho việc chỉ đạo và điều hành sản xuất kinh doanh.
Sau một thời gian thực tập tại công ty bánh kẹo Hải Châu với vốn kiến thức đã được học và nghiên cứu, đồng thời được sự giúp đỡ của thầy Hoàng Văn Tưởng và các cô chú cán bộ trong công ty. Với kiến thức còn hạn chế của mình em xin được trình bày báo cáo tổng hợp về quá trình thực tập của mình.
Báo cáo thực tập của em gồm 3 chương:
CHƯƠNG I: Những vấn đề chung về công tác quản lý và hạch toán ở công ty bánh kẹo Hải Châu.
CHƯƠNG II: Thực trạng công tác hạch toán tại công th bánh kẹo Hải Châu.
CHƯƠNG III: Một số ý kiến nhằm thực hiện công tác kế toán tại công ty bánh kẹo Hải Châu.

http://www.fileden.com/files/2009/4/11/2399646/Free_Ke%20toan/KT236.doc

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.