Đánh giá tài nguyên nước Việt Nam – Nguyễn Thanh Sơn, 160 Trang

http://www.thuvienso.info Giáo trình Đánh giá tài nguyên nước Việt Nam  dùng  để giảng dạy cho sinh viên ngành địa lý. Giáo trình cung cấp các khái niệm, các phương pháp thu thập và tính toán và các kiến thức bảo vệ, phát triển các dạng tài nguyên nước. Giáo trình được trình bày trong các mối quan hệ tổng hợp của môi trường địa lý tự nhiên. Giáo trình có thể được dùng làm tài liệu tham khảo cho các chuyên gia trong lĩnh vực khảo sát, qui hoạch và sử dụng tài nguyên nước.
Phần thứ nhất. ĐÁNH GIÁ TÀI NGUYÊN NƯỚC. 8
Chương 1. MỞ ĐẦU . 9 

1.1. Khái niệm tài nguyên nước  9
1.2. Nước trên Trái Đất và các vấn đề về tài nguyên nước. 10
1.3. Ý nghiã của nghiên cứu tài nguyên nước . 18
1.4. Ảnh hưởng của điều kiện địa lý tự nhiên tới tài nguyên nước lãnh thổ . 18
Chương 2.ĐIỀU TRA VÀ TÍNH TOÁN TÀI NGUYÊN NƯỚC 22 
2.1.Thu thập thông tin từ lưới trạm khí tượng thuỷ văn quốc gia . 22
2.2. đo đạc các đặc trưng tài nguyên nước . 23
2.3. Đo đạc tài nguyên nước mưa và nước ngầm 37
Chương 3. CÁC PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ TÀI NGUYÊN NƯỚC LÃNH THỔ 45 
3.1. Phương pháp cân bằng nước . 45
3.2. Phương pháp tính toán tài nguyên nước  49
3.3. Các phương pháp tính toán thuỷ văn . 51
3.4 Phương pháp mô hình hoá  82
Chương 4. ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG NƯỚC 100 
4.1. Kiến thức cơ sở để đánh giá chất lượng nước . 102
4.2. Chất lượng tài nguyên nước dưới ảnh hưởng các hoạt động kinh tế. 105
4.3. Các biện pháp bảo vệ nước mặt khỏi nhiễm bẩn . 111
Phần thứ hai. TÀI NGUYÊN NƯỚC VIỆT NAM. 118 
Chương 5. TÀI NGUYÊN NƯỚC MẶT Ở VIỆT NAM 119 
5.1. Khái quát chung . 119
5.2. Tài nguyên nước mưa. 119
5.3. Tài nguyên  nước sông ngòi . 121
Chương 6. CÁC HỆ THỐNG SÔNG CHÍNH Ở VIỆT NAM 137 
6.1. Hệ thống sông Kỳ Cùng – Bằng Giang. 137
6.2. Hệ thống sông Hồng – Thái Bình . 139
6.3. Hệ thống sông Mã, sông Cả và các sông vùng Bình Trị Thiên  144
6.4. Các lưu vực Nam Trung Bộ 148

 

Nguồn : Internet
Tác giả : Nguyễn Thanh Sơn
Kiểu tập tin : PDF

 

Link mediafire- Bấm like để thấy link cũng như chia sẻ cho bạn bè mình

[like-gate] http://www.mediafire.com/view/?2163nyb345tza51
[/like-gate]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *