Giáo trình Access và Ứng dụng – Ts.Huỳnh Quyết Thắng, 316 Trang

xzc
CHƯƠNG 1 – GIỚI THIỆU HỆ QUẢN TRỊ CƠ SỞ DỮ LIỆU ACCESS

1-Khái niệm và các tính năng của hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ
2-Giới thiệu hệ quản trị cơ sở dữ liệu Access
3-Hệ thống menu chính của Access
4-Cách tổ chức dữ liệu trong Access
5-Công cụ Wizard và Builder
6-Các ví dụ
7-Câu hỏi ôn tập
Chương 2 – TẠO LẬP CƠ SỞ DỮ LIỆU
1-Tạo bảng
2-Thiết kế các kiểm soát dữ liệu trên bảng
3-Quan hệ giữa các bảng
4-Tạo truy vấn bằng ngôn ngữ QBE
5-Tạo truy vấn bằng ngôn ngữ SQL
6-Câu hỏi ôn tập
Chương 3 – THIẾT KẾ BIỂU MẪU VÀ BÁO CÁO
1-Giới thiệu biểu mẫu
2-Thiết kế các điều khiển trên form
3-Biểu mẫu liên quan đến nhiều bảng – biểu mẫu chính phụ
4-Giới thiệu Report Wizard
5-Thiết kế các thành phần của báo cáo
6-Báo cáo chính – phụ
7- Sắp xếp, phân nhóm trên báo cáo
8-Câu hỏi ôn tập
Chương 4 – LẬP TRÌNH TRÊN ACCESS
1-Lập trình đơn giản bằng Macro – ứng dụng của Macro
2-Giới thiệu ngôn ngữ VBA và phương pháp lập trình hướng sự kiện
3-Các yếu tố cơ bản trong chương trình VBA
4-Các cấu trúc lập trình
5-Các thao tác trên tệp
6-Câu hỏi ôn tập
Chương 5 – SỬ DỤNG ĐỐI TƯỢNG TRONG VBA
1-Khái niệm đối tượng – Tập hợp đối tượng
2-Các đối tượng của Access
3-Đối tượng dữ liệu DAO
4-Đối tượng dữ liệu ADO
5-Câu hỏi ôn tập
Chương 6 – SỬ DỤNG CƠ SỞ DỮ LIỆU ACCESS TRONG VISUAL BASIC
1-Giới thiệu ngôn ngữ Visual Basic
2-Tạo giao diện cho chương trình VB
3-Đối tượng và cách biểu diễn đối tượng trong VB
4-Lập trình cơ sở dữ liệu sử dụng đối tượng dữ liệu DAO
5-Lập trình cơ sở dữ liệu sử dụng đối tượng dữ liệu ADO
6-Câu hỏi ôn tập

 

Nguồn : Internet
Tác giả : Ts.Huỳnh Quyết Thắng
Kiểu tập tin : PDF
Độ lớn tập tin : 18.1MB

 

 
Link mediafire- Bấm like để thấy linkdown + chia sẻ cộng đồng ( Bạn phải đăng nhập facebook để thấy nút like)

[like-gate] http://www.mediafire.com/?umzvfdzxt5l
[/like-gate]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *