Giáo trình Cấu Trúc Dữ Liệu và Giải Thuật – Tô Hoài Việt, 426 Trang

http://www.thuvienso.info
Chương 1 – GIỚI THIỆU 
1.1. Về phương pháp phân tích thiết kế hướng đối tượng
1.2. Giới thiệu môn học Cấu trúc dữ liệu (CTDL) và giải thuật
1.3. Cách tiếp cận trong quá trình tìm hiểu các lớp CTDL
1.4. Một số định nghĩa cơ bản
1.5. Một số nguyên tắc và phương pháp để học tốt môn CTDL và giải thuật
1.6. Giới thiệu về ngôn ngữ giả: 
Chương 2 – NGĂN XẾP 
2.1. Định nghĩa ngăn xếp
2.2. Đặc tả ngăn xếp
2.3. Các phương án hiện thực ngăn xếp
2.4. Hiện thực ngăn xếp
Chương 3 – HÀNG ĐỢI 
3.1. Định nghĩa hàng
3.2. Đặc tả hàng
3.3. Các phương án hiện thực hàng
3.4. Hiện thực hàng
Chương 4 – DANH SÁCH 
4.1. Định nghĩa danh sách
4.2. Đặc tả các phương thức cho danh sách
4.3. Hiện thực danh sách
4.4. So sánh các cách hiện thực của danh sách
4.5. Danh sách liên kết trong mảng liên tục
Chương 5 – CHUỖI KÝ TƯ 
5.1. Chuỗi ký tự trong C và trong C++.
5.2. Đặc tả của lớp String
5.3. Hiện thực lớp String
5.4. Các tác vụ trên String
5.5. Các giải thuật tìm một chuỗi con trong một chuỗi
Chương 6 – ĐỆ QUY 
6.1. Giới thiệu về đệ quy
6.2. Các nguyên tắc của đệ quy
6.3. Phương pháp quay lui (backtracking
6.4. Các chương trình có cấu trúc cây: dự đoán trước trong các trò chơi
Chương 7 – TÌM KIẾM 
7.1. Giới thiệu
7.2. Tìm kiếm tuần tự
7.3. Tìm kiếm nhị phân
7.4. Cây so sánh
Chương 8 – SẮP XẾP 
8.1. Giới thiệu
8.2. Sắp xếp kiểu chèn (Insertion Sort)
8.3. Sắp xếp kiểu chọn (Selection Sort)
8.4. Shell_sort
8.5. Các phương pháp sắp xếp theo kiểu chia để trị
8.6. Merge_sort cho danh sách liên kết
8.7. Quick_sort cho danh sách liên tục
8.8. Heap và Heap_sort
8.9. Radix Sort
Chương 9 – CÂY NHỊ PHÂN 
9.1. Các khái niệm cơ bản về cây
9.2. Cây nhị phân
9.3. Cây nhị phân tìm kiếm
9.4. Xây dựng một cây nhị phân tìm kiếm
9.5. Cân bằng chiều cao: Cây AVL
Chương 10 – CÂY NHIỀU NHÁNH 
10.1. Vườn cây, cây, và cây nhị phân
10.2. Cây từ điển tìm kiếm: Trie
10.3. Tìm kiếm ngoài: B-tree
10.4. Cây đỏ-đen
Chương 11 – HÀNG ƯU TIÊN 
11.1. Định nghĩa hàng ưu tiên
11.2. Các phương án hiện thực hàng ưu tiên
11.3. Hiện thực các tác vụ cơ bản trên heap nhị phân
11.4. Các tác vụ khác trên heap nhị phân
11.5. Một số phương án khác của heap
Chương 12 – BẢNG VÀ TRUY XUẤT THÔNG TIN 
12.1. Dẫn nhập: phá vỡ rào cản lgn
12.2. Các bảng chữ nhật
12.3. Các bảng với nhiều hình dạng khác nhau
12.4. Bảng: Một kiểu dữ liệu trừu tượng mới
12.5. Bảng băm
12.6. Phân tích bảng băm
12.7. Kết luận: so sánh các phương pháp
Chương 13 – ĐỒ THỊ 
13.1. Nền tảng toán học
13.2. Biểu diễn bằng máy tính
13.3. Duyệt đồ thị
13.4. Sắp thứ tự topo
13.5. Giải thuật Greedy: Tìm đường đi ngắn nhất
13.6. Cây phủ tối tiểu
13.7. Sử dụng đồ thị như là cấu trúc dữ liệu
Chương 14 – ỨNG DỤNG CỦA NGĂN XẾP 
14.1. Đảo ngược dữ liệu
14.2. Phân tích biên dịch (parsing) dữ liệu
14.3. Trì hoãn công việc
14.4. Giải thuật quay lui (backtracking)
Chương 15 – ỨNG DỤNG CỦA HÀNG ĐỢI 
15.1. Các dịch vụ
15.2. Phân loại
15.3. Phương pháp sắp thứ tự Radix Sort
15.4. Tính trị cho biểu thức prefix
15.5. Ứng dụng phép tính trên đa thức
Chương 16 – ỨNG DỤNG XỬ LÝ VĂN BẢN 
16.1. Các đặc tả
16.2. Hiện thực
Chương 17 – ỨNG DỤNG SINH CÁC HOÁN VỊ 
17.1. Ý tưởng
17.2. Tinh chế
17.3. Thủ tục chung
17.4. Tối ưu hóa cấu trúc dữ liệu để tăng tốc độ cho chương trình sinh các hoán vị
17.5. Chương trình
Chương 18 – ỨNG DỤNG DANH SÁCH LIÊN KẾT VÀ BẢNG BĂM 
18.1. Giới thiệu về chương trình Game_Of_Life
18.2. Các ví dụ
18.3. Giải thuật
18.4. Chương trình chính cho Game_Of_Life .

 

Nguồn : Internet
Tác giả : Tô Hoài Việt
Kiểu tập tin : PDF
Độ lớn tập tin : 3.53MB

 

 
Link mediafire- Bấm like để thấy linkdown + chia sẻ cộng đồng ( Bạn phải đăng nhập facebook để thấy nút like)

[like-gate] http://www.mediafire.com/?ezqnwmtjbtz
[/like-gate]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *