Giáo Trình Hợp Ngữ – Nhiều Tác Giả, 94 Trang

 

Chương 1. NGÔN NGỮ ASM VÀ CÁCH LẬP TRÌNH ..
1.1. Mở đầu..
1.2. Cài đặt chương trình dịch TASM..
1.3. Các bước thực hiện một chương trình Assember trên máy PC :.
1.4. Sự hỗ trợ của hệ thống cho việc lập trình Assember
1.5. Hệ lệnh Assembler
1.6. Chương trình con.
1.7. MACRO.
1.8. Directive INCLUDE.
1.9. Chương trình đa tệp.
1.10. Biến hỗn hợp : Directive STRUC, RECORD và UNION
1.11. Xây dựng chương trình Assembly để được tệp thực hiện dạng .COM.
Chương 2: LIÊN KẾT CÁC NGÔN NGỮ BẬC CAO VỚI ASM.
2.1 Liên kết Pascal với ASM..
2.2 Liên kết c/c++ với ASM..
Chương 3: LẬP TRÌNH HỆ THỐNG..
3.1. Các bước khi máy tính khởi động.
3.2 Phân loại ngắt và khái niệm
3.3 Cơ chế khi một ngắt được kích hoạt..
3.4. Các bước xác lập ngắt..
3.5 Vùng dữ liệu ROM BIOS..
3.6 Các ngắt hay dùng trong hệ thống.

 

Nguồn : Internet
Tác giả : Nhiều Tác Giả
Kiểu tập tin : PDF
Độ lớn tập tin : 1.15MB
[like-gate]
http://www.mediafire.com/?vd637ovb6l85g5x
[/like-gate]

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *