Giáo trình Unix và Lập trình C, 65 Trang

 

zxc
PHẦN 1: UNIX CƠ SỞ
Bài 1. Khởi động UNIX
1.1 Bắt đầu phiên làm việc
1.2 Kết thúc phiên làm việc
1.3 Cách dùng lệnh của UNIX
Bài 2. Làm việc với file.
2.1 Tổ chức file
2.2 Di chuyển giữa các thư mục
2.3 Các thao tác cơ sở với các thư mục
2.4 Các thao tác cơ sở với file thường
Bài 3. Bảo vệ các file của người sử dụng
3.1 Mô tả người sử dụng
3.2 Mô tả nhóm người sử dụng
3.3 Bảo vệ các file và các thư mục
Bài 4. Sao, chuyển, liên kết và tìm kiếm file
4.1 Sao chép file
4.2 Chuyển và đổi tên file
4.3 Tạo liên kết với file
4.4 Tìm kiếm file
Bài 5. Thông tin giữa những người sử dụng
5.1 Thông tin bằng lệnh mail
5.2 Thông tin bằng lệnh write
Bài 6. Sử dụng chương trình soạn thảo vi
6.1 Khởi động vi
6.2 Soạn thảo văn bản
Bài 7. Shell script
7.1 Quản lý tiến trình
7.2 Lập cách thức cho shell script
7.3 Các shell UNIX
Bài 8. Đổi hướng (redirection)
8.1 Vào/ra chuan
8.2 Chuyển đổi dữ liệu giữa các tiến trình
8.3 Đổi hướng kép đầu ra chuẩn
Bài 9. Cơ chế thay thế của Shell
9.1 Truyền tham số
9.2 Các biến Shell
9.3 Các kí tự đặc biệt
9.4 Lấy kết quả của một lệnh
9.5 Các qui tắc thay thế của Shell
Bài 10. Môi trường của Shell
10.1 Môi trường
10.2 Các biến định nghĩa trước
10.3 Các biến chung
Bài 11. Lập trình mức cơ sở dưới UNIX
11.1 Các phép thử trong Shell
11.2 Lập trình một cấu trúc có điều kiện
11.3 Lập trình một chu trình
Bài 12. Tín hiệu và đồng bộ
12.1 Quản lý các tín hiệu
12.2 Quản lý các tiến trình
12.3 Đệ qui
PHẦN 2 LẬP TRÌNH C DƯỚI UNIX
Bài 1. Giới thiệu chung
1.1 Các lời gọi hệ thống
1.2 Chủ thực và chủ thực quyền của tiến trình
1.3 Định nghĩa các tham biến chương trình
1.4 Một số định nghĩa khác
Bài 2. Quản lý tiến trình
2.1 Nhận biết tiến trình
2.2 Nhận biết chủ tiến trình
2.3 Thay đổi chủ và nhóm chủ
2.4 Tạo một tiến trình
2.5 Các hàm gọi một tiến trình thay thế
2.6 Đồng bộ tiến trình
2.7 Mức ưu tiên của tiến trình
2.8 Nhóm các tiến trình
Bài 3. Quản lý file
3.1 Mở một file
3.2 Tạo một file
3.3 Đóng file
3.4 Đặt mặt nạ các quyền thâm nhập file
3.5 Đọc file
3.6 Ghi file
3.7 Di chuyển con trỏ file
3.8 Cấu trúc một inode
3.9 Tạo một inode
3.10 Thay đổi quyền thâm nhập
3.11 Thay đổi chủ sở hữu hoặc nhóm
3.12 Thay đổi thư mục làm việc

 

Nguồn : Internet
Tác giả : Nhiều tác giả
Kiểu tập tin : PDF
Độ lớn tập tin : 272.93 KB

Link mediafire- Bấm like để thấy linkdown + chia sẻ cộng đồng ( Bạn phải đăng nhập facebook để thấy nút like)

 
[like-gate] http://mediafire.com/?bkw0xwxi3td
[/like-gate]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *