Hạch toán chi phí SX và tính giá thành SP tại Công ty CT cầu đường bộ 2

PHẦN I: CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ HẠCH TOÁN KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT
I. Sự cần thiết của hạch toán chi phí và tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp sản xuất
II. Khái quát chung về chi phí sản xuất và tính gía thành sản phẩm trong doanh nghiệp
1. Khái niệm và phân loại chi phí sản xuất
2. Giá thành và phân loại gía thành
3. Phân biệt sự giống nhau và khác nhau giữa chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm.
4. Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm
5. Trình tự tập hợp chi phí sản xuất
6. Phương pháp tính giá thành
III. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm
1. Nhiệm vụ kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm
2. Kế toán chi phí sản xuất theo phương pháp kê khai thường xuyên.
3. Kế toán chi phí sản xuất theo phương pháp kiểm kê định kỳ
VI. Sổ kế toán áp dụng trong kế toán chi phí sản xuất và tính gía thành sản phẩm.
PHẦN II. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CƠ KHÍ VÀ SỬA CHỮA CÔNG TRÌNH CẦU ĐƯỜNG BỘ II
I. Giới thiệu khái quát về Công ty cơ khí và sửa chữa công trình cầu đường bộ II.
1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty.
2. Chức năng, nhiệm vụ, mục tiêu hoạt động của Công ty.
3. Đặc điểm tổ chức sản xuất kinh doanh của Công ty.
4. Tổ chức bộ máy quản lý và sản xuất, chức năng, nhiệm vụ các phòng ban của Công ty.
II. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán và công tác kế toán của Công ty.
1. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán.
2. Tổ chức công tác kế toán tại Công ty
III. Đặc điểm hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành tại Công ty.
1. Đặc điểm đối tượng hạch toán chi phí
2. Quy trình và phương pháp xác định chi phí sản xuất
3. Đối tượng tính giá và kỳ tính giá thành
4. Đánh giá sản phẩm dở dang.
5. ‘Phương pháp tính giá thành .
IV. Nội dung hạch toán chi phí và tính giá thành sản phẩm tại Công ty
1. Hạch toán chi phí NVL trực tiếp
2. Hạch toán chi phí nhân công trực tiếp
3. Hạch toán chi phí sản xuất chung
4. Tổng hợp chi phí sản xuất cho phân xưởng và cho toàn Công ty.
5. Đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ
5. Tính giá thành tại công ty.

PHẦN III. PHƯƠNG HƯỚNG HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH TẠI CÔNG TY CƠ KHÍ VÀ SỬA CHỮA CÔNG TRÌNH CẦU ĐƯỜNG BỘ II.
I. Đánh giá khái quát về công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành tại Công ty cơ khí sửa chữa công trình cầu đường bộ II.
1. Ưu điểm.
2. Nhược điểm.
II. Một số ý kiến đóng góp nhằm hoàn thiện công tác hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phâm ở Công ty cơ khí và sửa chữa công trình cầu đường bộ II.
1. Sự cần thiết hoàn thiện công tác kế toán hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở Công ty cơ khí và sửa chữa công trình cầu đường bộ II.
2. Định hướng và giải pháp hoàn thiện.

 

http://www.fileden.com/files/2009/4/11/2399646/Free_Ke%20toan/KT151.doc

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.