Hạch toán chi phí SX và tính giá thành SP tại Công ty TNHH Thế Anh

PHẦN MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1
Lý luận chung về công tác kế toán tập hợp CPSX và tính giá thành sản phẩm trong các doanh nghiệp sản xuất
1.1. Sự cần thiết phải tổ chức công tác kế toán tập hợp CPSX và tính giá thành sản phẩm 3
1.1.1. Vai trò của tập hợp CPSX và tính giá thành sản phẩm trong quá trình tái sản xuât sản phẩm xã hội nói chung và trong hoạt động sản xuất kinh doanh nói riêng…………………………..3
1.1.2. Đặc điểm và yêu cầu quản lý CPSX và Zsp……………………………………………………………4
1.2. Tổ chức công tác kế toán tập hợp CPSX phục vụ cho công tác tính giá thành sản phẩm 5
1.2.1. Nguyên tắc chung để tập hợp chi phí sản xuất vào giá thành sản phẩm …………………….5
1.2.2. Nhiệm vụ của kế toán và nội dung tổ chức kế toán tập hợp chi phí sản xuất và giá thành trong doanh nghiệp …………………………………………………………………………………………………….6
1.3. Tổ chức công tác tính giá thành sản phẩm 10
1.3.1. Phân loại giá thành …………………………………………………………………………………………..10
1.3.2. Đối tượng tính giá thành và kỳ tính giá thành……………………………………………………….11
1.3.3. Kiểm kê đánh giá sản phẩm dở dang…………………………………………………………………..12
1.3.4. Các phương pháp tính giá thành…………………………………………………………………………15
1.3.5. Sổ sách kế toán sử dụng …………………………………………………………………………………..19
CHƯƠNG 2
Thực trạng tổ chức công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty TNHH Thế Anh.

2.2. Đặc điểm tình hình chung của công ty TNHH Thế Anh. 21
2.2.1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty……………………………………………………..21
2.2.2. Đặc điểm mạng lưới tổ chức sản xuất kinh doanh của công ty TNHH Thế Anh……….21
2.2.3. Tình hình lao động và tổ chức bộ máy của công ty TNHH Thế Anh……………………….23
2.2.4. Đặc điểm về vốn kinh doanh……………………………………………………………………………..24
2.2.5. Tổ chức hạch toán, công tác kế toán và bộ máy kế toán………………………………………..25
2.2. Thực trạng tổ chức công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty TNHH Thế Anh …. 31
2.2.1. Công tác quản lý chung về sản phẩm sản xuất và tính giá thành tại công ty TNHH Thế Anh………………………………………………………………………………………………………………………….31
2.2.2. Các thủ tục quản lý và chế độ hạch toán kế toán ban đầu……………………………………….31
2.2.3. Tổ chức công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm theo các đối tượng………………………………………………………………………………………………………………….33
2.2.4. Công tác tính giá thành sản phẩm của Công ty TNHH Thế Anh……………………………..44
2.3- Công tác phân tích kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm. 51
2.3.1. Thực trạng về công tác phân tích ……………………………………………………………………….51
2.3.2. CĂN CỨ VÀO TÀI LIỆU THỰC TẾ TA TIẾN HÀNH PHÂN TÍCH …………………………………………………52

Chương III
Một số ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giáthành sản phẩm tại công ty TNHH Thế Anh.

3.1. Nhận xét, đánh giá chung về thực trạng tổ chức công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty TNHH Thế Anh. 54
3.1.1. Những ưu điểm cơ bản………………………………………………………………………………………54
3.1.2. Những hạn chế cần hoàn thiện……………………………………………………………………………56
3.2. Một số ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty TNHH Thế Anh. 59
3.2.1- Một số ý kiến đề xuất đối với nhà nước :
3.2.2- Một số ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH Thế Anh:

Kết luận 69
Tài liệu tham khảo 70

 

http://www.fileden.com/files/2009/4/11/2399646/Free_Ke%20toan/KT061.doc

Leave a Reply

Your email address will not be published.