Hạch toán Kế toán bán hàng và xác định kq KD tại DNTM Trương Vĩnh Sơn

Nền kinh tế nước ta chuyển dần từ nền kinh tế tập trung sang nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần theo định hướng xó hội chủ nghĩa, chịu sự tỏc động của nền kinh tế thị trường là thách thức lớn với mọi thành phần kinh tế. Bởi vậy muốn tồn tại một doanh nghiệp đứng vững trong thị trường kinh doanh hiện nay tuỳ thuộc vào kết quả quá trỡnh sản xuất kinh doanh trong doanh nghiệp mà cụ thể là cỏc chỉ tiờu doanh thu, chi phớ và lợi nhuận. Muốn tồn tại chúng ta đũi hỏi cỏc nhà quản lý, cỏc chủ doanh nghiệp cần phải giỏm sỏt chỉ đạo thực hiện sát sao mọi hoạt động kinh doanh diễn ra trong đơn vị mỡnh. Để thực hiện tốt vấn đề này không gỡ thay thế ngoài việc hạch toỏn đầy đủ, chi tiết và kịp thời mọi nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong kỳ bởi thông qua hạch toán các khoản doanh thu, chi phí được đảm bảo tính đúng , đầy đủ, từ đó xác định được chính xác kết quả kinh doanh cuối cùng của doanh nghiệp .
Với doanh nghiệp vừa mang tính chất thương mại, tiêu thụ hàng hoá là giai đoạn quan trọng nhất của quá trỡnh kinh doanh, nú cú tớnh chất quyết định tới thành công hay thất bại của doanh nghiệp , giải quyết tốt khâu tiêu thụ thỡ doanh nghiệp mới thực sự thực hiện được chức năng là cầu nối giữa sản xuất và tiêu dùng. Điều đó cho thấy công tác hạch toán nói chung và công tác hạch toán xác định xác định kết quả kinh doanh nói riêng là khâu vô cùng quan trọng không thể thiếu với mỗi doanh nghiệp. Để thực hiện mục tiêu này doanh nghiệp phải lựa chọn kinh doanh mặt hàng nào có lợi nhất, các phương thức tiêu thụ để làm sao bán được nhiều mặt hàng nhất. Doanh nghiệp nên tiếp tục đầu tư hay chuyển sang hướng khác. Do vậy việc tổ chức tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh như thế nào để có thể cung cấp thông tin nhanh nhất kịp thời cho cỏc nhà quản lý, phõn tớch đánh giá lựa chọn phương thức kinh doanh thích hợp nhất. Trong thời gian thực tập tại doanh nghiệp em thấy để có thể tồn tại và phát triển, các nhà doanh nghiệp phải xây dựng cho mỡnh chiến lược cụ thể nhằm nâng cao khẳ năng cạnh tranh và đặc biệt là thúc đẩy công tác tiêu thụ tỡm đầu ra cho sản phẩm của doanh nghiệp mỡnh. Đây la nhiệm vụ sống cũn của mỗi doanh nghiệp hiện nay, bởi vậy thụng qua việc tiờu thụ sản phẩm thỡ doanh nghiệp mới cú vốn để tiến hành tái mở rộng, tăng tốc độ lưu chuyển vốn và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn của doanh nghiệp. Xuất phát từ đó em đó chọn đề tài “Hạch toán kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh”.
Nội dung chia làm ba phần :
ã Phần I : Một số vấn đề chung về doanh nghiệp thương mại Trương Vĩnh Sơn
ã Phần II : Thực trạng cụng tỏc quản lý tiờu thụ và XĐKQKD tại doanh nghiệp
ã Phần III : Kết luận

 

http://www.fileden.com/files/2009/4/11/2399646/Free_Ke%20toan/KT108.doc

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.