Hệ quản trị cơ sở dữ liệu – Tạ Thị Thu Phượng, 115 Trang

zxcChương 1: Tổng quan về Hệ quản trị cơ sở dữ liệu
1.1. Giới thiệu.
1.2. Mục tiêu của hệ quản trị cơ sở dữ liệu.
1.3. Quá trình phát triển của hệ quản trị cơ sở dữ liệu.
1.4. Kiến trúc và thành phần của hệ quản trị cơ sở dữ liệu.
1.4. Phân loại các hệ quản trị cơ sở dữ liệu.
Chương 2: Xây dựng, quản lý và khai thác cơ sở dữ liệu
2.1 Tạo cơ sở dữ liệu.
2.2 Cập nhật dữ liệu.
2.3 Truy vấn dữ liệu.
2.4 Tạo và sử dụng chỉ mục (Index).
2.5 Tạo và sử dụng khung nhìn (View).
2.5 Chuyển đổi dữ liệu với các ứng dụng khác.
Chương 3: T-SQL nâng cao
3.1 Khai báo và sử dụng biến
3.2 Cấu trúc điều khiển
3.3 Thủ tục thường trú (Stored Procedures)
3.4 Kiểu dữ liệu cursor
3.5 Hàm người dùng (User Defined Functions)
3.6 Triggers và cài đặt ràng buộc dữ liệu
Chương 4: Bảo mật và an toàn dữ liệu
4.1 Quản trị quyền người dùng.
4.2 Bảo mật trong hệ quản trị cơ sở dữ liệu
4.3 Bản sao dữ liệu, Sao lưu và phục hồi.
4.4 Quản lý giao dịch
Chương 5: Lập trình cơ sở dữ liệu
7.1. Các mô hình truy cập dữ liệu
7.2. Các Kỹ thuật lập trình cơ sở dữ liệu
7.3. Xây dựng ứng dụng CSDL
PHẦN BÀI TẬP & THỰC HÀNH
1. Cài đặt, quản lý và khai thác cơ sở dữ liệu.
2. Lập trình cơ sở dữ liệu.
3. Bài tập nhóm: xây dựng các ứng dụng cơ sở dữ liệu.

 

Nguồn : Internet
Tác giả : Tạ Thị Thu Phượng
Kiểu tập tin : PDF
Độ lớn tập tin : 1.87 MB

 

 
Link mediafire- Bấm like để thấy linkdown + chia sẻ cộng đồng ( Bạn phải đăng nhập facebook để thấy nút like)

[like-gate] http://mediafire.com/?9958be7g1v1v6hy
[/like-gate]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *