Hệ thống CAD ứng dụng trong thiết kế công trình

Hệ thống CAD ứng dụng trong thiết kế công trình

Mục lục:

Chương 1: TỔNG QUAN………………………………………………………………………………………………… 4
Chương 2: HƯỚNG DẪN SỬDỤNG AUTOCAD……………………………………………………………….. 6
2.1 Giới thiệu AutoCAD ứng dụng trong thiết kế……………………………………………………….. 6
2.1.1 Giới thiệu các tính năng cơbản của phần mềm AutoCAD…………………………………. 6
2.1.1.1 Vẽcác bản vẽthiết kế ứng dụng trong thiết kế, lập quy hoạch các dựán …………….. 6
2.1.1.2 Xây dựng các bản vẽtrao đổi với các ứng dụng khác: Word, Excel… ………………… 8
2.1.1.3 Lập mô hình kết cấu cho các chương trình phân tích kết cấu: Midas/Civil, Sap……. 9
2.1.1.4 Lập mô hình hình học cho chương trình phân tích ổn định mái dốc: GeoSlope…….. 9
2.1.2 Các phương pháp học AutoCAD. …………………………………………………………………… 9
2.1.3 Cấu trúc dữliệu và tổchức dữliệu cơbản của 1 bản vẽthiết kế. ……………………… 10
2.1.3.1 Cấu trúc dữliệu hình học …………………………………………………………………………….. 10
2.1.3.2 Cấu trúc dữliệu phi hình học ……………………………………………………………………….. 10
2.2 Ứng dụng AutoCAD thiết lập các bản vẽthiết kế2D…………………………………………… 10
2.2.1 Giới thiệu chương trình AutoCad 2002 …………………………………………………………. 10
2.2.2 Thiết lập các thông sốcơbản của bản vẽ……………………………………………………….. 10
2.2.2.1 Thiết lập các thông sốcơbản cho bản vẽ……………………………………………………….. 10
2.2.2.2 Các lệnh vềmàn hình. …………………………………………………………………………………. 10
2.3 Phương pháp xây dựng các đối tượng cơbản trong không gian 2D. ………………………. 11
2.3.1 Xây dựng các đối tượng hình học …………………………………………………………………. 11
2.3.2 Xây dựng các đối tượng phi hình học ……………………………………………………………. 11
2.3.3 Giới thiệu các biến hệthống trong AutoCad ………………………………………………….. 12
2.4 Quản lý và hiệu chỉnh các thuộc tính của đối tượng 2D. ………………………………………. 12
2.4.1 Hiệu chỉnh các đối tượng đơn ………………………………………………………………………. 12
2.4.2 Hiệu chỉnh các đối tượng nhóm ……………………………………………………………………. 12
2.4.3 Trao đổi dữliệu với các bản vẽ2D khác. ………………………………………………………. 13
2.4.4 Tổchức trang in. ………………………………………………………………………………………… 13
2.5 Làm việc với máy in………………………………………………………………………………………… 13
2.6 Tổchức, quản lý bản vẽvà tuỳbiến AutoCAD. ………………………………………………….. 13
2.6.1 Tổchức bản vẽ. ………………………………………………………………………………………….. 13
2.6.2 Quản lý bản vẽ…………………………………………………………………………………………… 13
2.6.3 Tuỳbiến AutoCAD. ……………………………………………………………………………………. 13
2.7 Làm việc với các hệthống CAD khác trong AutoCAD………………………………………… 13
2.7.1 Nhập và xuất các định dạng file khác ……………………………………………………………. 13
2.7.2 Trao đổi dữliệu với các chương trình ứng dụng khác ……………………………………… 14
2.7.3 Làm việc với ảnh Raster………………………………………………………………………………. 14
2.8 Kết nối ứng dụng AutoCAD trên Internet (Tham khảo). ………………………………………. 14
Chương 3: HƯỚNG DẪN SỬDỤNG PHẦN MỀM EXCE………………………………………………….. 15
3.1 Giới thiệu MS Excel ứng dụng trong thiết kế. …………………………………………………….. 15
3.1.1 Giới thiệu các tính năng cơbản của phần mềm MS Excel. ………………………………. 15
3.1.2 Các phương pháp học MS Excel…………………………………………………………………… 15
3.1.3 Cấu trúc dữliệu và tổchức dữliệu cơbản của 1 bảng tính Excel……………………… 15
3.2 Định dạng 1 bảng tính. …………………………………………………………………………………….. 15

3.2.1 Định dạng sốvà văn bản: …………………………………………………………………………….. 15
3.2.1.1 Định dạng số: …………………………………………………………………………………………….. 15
3.2.1.2 Định dạng văn bản: …………………………………………………………………………………….. 16
3.2.1.3 Định dạng của miền dữliệu: ………………………………………………………………………… 16
3.2.2 Định dạng hiển thịnội dung của Cell, Sheet…………………………………………………… 16
3.2.2.1 Hiển thịcông thức của Cell………………………………………………………………………….. 16
3.2.2.2 Địa chỉcủa Cell ………………………………………………………………………………………….. 16
3.2.2.3 Thêm ghi chú cho Cell ………………………………………………………………………………… 16
3.2.3 Thiết lập các tuỳchọn không gian làm việc đểsoạn thảo…………………………………. 16
3.3 Phân tích dữliệu……………………………………………………………………………………………… 16
3.3.1 Nhập công thức trong bảng tính……………………………………………………………………. 16
3.3.2 Các giá trịlỗi thường gặp khi nhập các công thức chưa đúng:………………………….. 18
3.3.3 Sao chép các công thức ……………………………………………………………………………….. 18
3.4 Các hàm cơbản trong bảng tính………………………………………………………………………… 18
3.4.1 Giới thiệu ………………………………………………………………………………………………….. 18
3.4.2 Cách kiểm tra công thức đã xây dựng và kiểm tra lỗi………………………………………. 18
3.4.3 Xây dựng các hàm cơbản trong bảng tính……………………………………………………… 19
3.4.3.1 Hàm toán học: ……………………………………………………………………………………………. 19
3.4.3.2 Hàm lượng giác: …………………………………………………………………………………………. 20
3.4.3.3 Hàm Logarit: ……………………………………………………………………………………………… 20
3.4.3.4 Hàm liên quan đến ngày, giờ………………………………………………………………………… 20
3.4.3.5 Hàm liên quan đến mảng:…………………………………………………………………………….. 20
3.4.3.6 Hàm do người dùng định nghĩa:……………………………………………………………………. 20
3.4.4 Các hàm phân tích điều kiện giả định ……………………………………………………………. 20
3.4.4.1 Hàm tìm kiếm theo điều kiện giả định: ………………………………………………………….. 20
3.4.4.2 Hàm phân tích theo điều kiện giả định…………………………………………………………… 22
3.4.5 Hàm tìm mục tiêu: Goal Seek, Solver……………………………………………………………. 23
3.4.5.1 Hàm tìm mục tiêu Goal Seek ……………………………………………………………………….. 23
3.4.5.2 Hàm tìm mục tiêu Solver …………………………………………………………………………….. 24
3.5 Biểu đồ………………………………………………………………………………………………………….. 25
3.5.1 Các kỹthuật biểu đồcơbản …………………………………………………………………………. 25
3.5.1.1 Cách tạo biểu đồ…………………………………………………………………………………………. 25
3.5.1.2 Các bước tạo biểu đồ…………………………………………………………………………………… 25
3.5.2 Thay đổi cách hiển thịcủa biểu đồ………………………………………………………………… 27
3.5.3 Các dữliệu của biểu đồ……………………………………………………………………………….. 27
3.5.4 In ấn biểu đồ………………………………………………………………………………………………. 28
3.6 In ấn bảng tính………………………………………………………………………………………………… 28
3.6.1 Thiết lập các thông sốcho trang in ……………………………………………………………….. 28
3.6.2 Thiết lập các thông sốcho máy in…………………………………………………………………. 29
3.7 Kết nối với các chương trình CAD khác…………………………………………………………….. 29
3.7.1 Kết nối với chương trình AutoCad………………………………………………………………… 29
3.7.2 Kết nối với chương trình Word …………………………………………………………………….. 29
 
[adrotate banner=”10″] Link mediafire- Bấm like để thấy link cũng như chia sẻ cho bạn bè mình

[like-gate] http://www.mediafire.com/view/?92p5uu2f5n456ls
[/like-gate]

Leave a Reply

Your email address will not be published.