Kế toán NVL CCDC tại Công ty CP Ba Lan

Chương I: Mấy vấn đề lý luận về nguyờn vật liệu và kế toỏn nguyờn vật liệu ở cỏc doanh nghiệp sản xuất kinh doanh 1
I. khỏi niệm và Vai trũ của nguyờn liệu- vật liệu trong sản xuất kinh doanh: 4
II. Yờu cầu về quản lý nguyờn vật liệu 5
III Phõn loại và đỏnh giỏ nguyờn vật liệu: 6
1.1. Phõn lọai nguyờn liệu vật liệu: 6
1.2. Đỏnh giỏ nguyờn vật liệu: 8
1.3. Đỏnh giỏ nguyờn vật liệu theo giỏ thực tế: 8
2. Kế toỏn chi tiết NVL: 10
2.1. Chứng từ sử dụng: 10
2.2. Sổ kế toỏn chi tiết NVL: 11
4. Kế toỏn tổng hợp NVL: 12
4.1. Kế toỏn tổng hợp NVL theo phương phỏp kờ khai thường xuyờn: 12
chương II: đặc điểm tỡnh hỡnh chung của cụng ty cổ phần Ba lan 18
I. Quỏ trỡnh hỡnh thành và phỏp triển của cụng ty: 18
II. Đặc điểm tổ chức họat động sản xuất kinh doanh và tổ chức quản lý sản xuất kinh doanh tại cụng ty cổ phần ba lan 19
1. Đặc điểm về tổ chức quản lý sản xuất – kinh doanh: 19
2. Về cơ cấu lao động của cụng ty: 19
3.Cơ cấu tổ chức bộ mỏy quản lý và bộ mỏy sản xuất của cụng ty cổ phần Ba Lan: 20
4. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của cụng ty cổ phần Ba Lan đạt được trong năm 2002- 2003: 21
5. Cỏc hỡnh thức kế toỏn ở cụng ty: 21
III. Thực trạng tổ chức kế toỏn vật liệu ở cụng ty cổ phần Ba lan: 23
1. Cụng tỏc tổ chức quản lý chung về nguyờn vật liệu. 23
2. Thủ tục nhập, xuõt kho NVL: 26
3. Kế toỏn tổng hợp nhập, xuất kho NVL tại cụng ty cổ phần Ba Lan: 27
Chương III: Một số ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện cụng tỏc kế toỏn nguyờn vật liệu tại cụng ty cổ phần Ba Lan – Nam Định 33
Những nhận xột chung về cụng tỏc kế toỏn nguyờn vật liệu ở cụng ty cổ phần Ba Lan – Nam Định. 33
1. Ưu điểm: 33
2. Nhược điểm: 34
3. í kiến đề suất: 36

http://www.fileden.com/files/2009/4/11/2399646/Free_Ke%20toan/KT219.doc

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.