Kinh tếLuận văn

Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty TNHH Tiến Đạt

MỤC LỤC

Lời nói đầu 3
Chương I. Lý luận chung về hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương 4
I. Khái niệm và các nhân tố ảnh hưởng tới tiền lương …………………… 4
1. Khái niệmvề tiền lương……………………………………………… 4
2. Vai trò của tiền lương …………………………………………………. 5
3. Quỹ tiền lương, Quỹ Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Kinh phí công đoàn. ……………………………………………………………………… 7
4. Các nhân tố ảnh hưởng ………………………………………………… 9
II. Các hình thức trả lương ……………………………………………….. 11
1. Trả lương theo thời gian……………………………………………….. 13
2. Trả lương theo sản phẩm………………………………………………. 14
III.Hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương………………….. 16
1. Khái niệm……………………………………………………………… 16
2. Nội dung hạch toán và phương pháp hạch toán………………………. 18
3. Ý nghĩa của hạch toán tiền lương …………………………………….. 27
Chương II. Thực trạng hạch toán tiền lương tại Công ty TNHH Tiến Đạt 29
I. Tổng quan về công ty…………………………………………….. 29
1. Sự hình thành và phát triển của công ty……………………………… 29
2. Nguồn lực……………………………………………………………. 30
2.1. Lao động 30
2.2. Vốn và cơ sở vật chất 32
3. Tổ chức quản lí………………………………………………………… 34
4. Đặc điểm kinh doanh …………………………………………………. 42
II. Thực trạng hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty …… 42
1.Các nhân tố ảnh hưởng tới hạch toán tiền lương……………………….. 43
2.Nội dung hạch toán…………………………………………………….. 44
2.1. Hạch toán lao động. 44
2.2. Hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương. 51
2.3. Hạch toán các khoản chi từ quỹ phúc lợi. 55
III. Đánh giá về công tác tiền lương tại công ty …………………………. 57
1.Ưu điểm………………………………………………………………… 57
2. Nhược điểm …………………………………………………………… 57
Chương III: Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán tiền lương
của công ty ………………………………………………………………. 59
I. Định hướng phát triển của công ty……………………………………… 59
1. Định hướng chung ……………………………………………………… 59
2. Định hướng của công tác tiền lương …………………………………… 59
II. Giải pháp nhằm hoàn thiện công tác tiền lương của công ty………….. 61
Kết luận. 64

 

http://www.fileden.com/files/2009/4/11/2399646/Free_Ke%20toan/KT119.doc

 

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button