Lập trình hàm – Pgs.Ts.Phan Duy Khánh, 227 Trang

 

Cuốn sách này trình bày cơ sở lý thuyêt và những kỹ thuật lập trình cơ bản theo phong cách «lập trình hàm» (Functional Programming). Đây là kết quả biên soạn từ các giáo trình sau nhiêu năm giảng dạy bậc đại học và sau đại học ngành công nghệ thông tin của tác giả tới Đại học Đà Nẵng. Cuốn sách gồm sáu chương có nội dung như sau :
− Chương 1 giới thiệu quá trình phát triển và phân loại các ngôn ngữ lập trình, những đặ điểm cơ bản của phong cách lập trình mệnh lệnh. Phần chính của chương
trình bày những nguyên lý lập trình hàm sử dụng ngôn ngữ minh hoạ Miranda.
− Chương 2 trình bày những kiến thức mở đầu về ngôn ngữ Scheme : các khái niệm và các kiểu dữ liệu cơ sở , cách định nghĩa hàm, biểu thức, kỹ thuật sử dụng đệ quy và phép lập.
− Chương 3 trình bày các kiểu dữ liêu phức hợp của Scheme như chuỗi, vectơ, danh sách và cách vận dụng các kiểu dữ liệu trừu tượng trong định nghĩaa hàm.
− Chương 4 trình bày những kiến thức nâng cao về kỹ thuật lập trình hàm, định nghĩa hàm như phép tính lambda, ứng dụng thuật toán quay lui, truyên thông diep…
− Chương 5 trình bày chi tiết hơn kỹ thuật lập trình nâng cao với scheme s_ d_ng các câu trúc d_ lieu : tap h”p, ngan xêp, hàng d”i, cây và tep.
− Chương 6 trình bày khái niem môi trư_ng, cách to ch_c và câp phát bo nh#, cách vào/ra d_ lieu c_a Scheme v#i thê gi#i bên ngoài.
− Phân ph_ l_c gi#i thieu van tat ngôn ng_ lap trình WinScheme48, hư#ng dan cách cài dat và s_ d_ng phân mêm này.
Cuôn sách này làm tài lieu t kh_o cho sinh viên các ngành công nghe thông tin và nh_ng b_n d_c muôn tìm hieu thêm vê ky thuat lap trình cho linh v_c trí tue nhân t_o, giao tiêp he thông, x_ lý ký hieu, tính toán hình th_c, các he thông dô ho_… Trong suôt quá trình biên so_n, tác gi_ dã nhan dư”c t_ các b_n dông nghiep nhiêu

 

Nguồn : Internet
Tác giả : Phan Duy Khánh
Kiểu tập tin : PDF
Độ lớn tập tin : 1.88 MB

 

 
Link mediafire- Bấm like để thấy linkdown + chia sẻ cộng đồng ( Bạn phải đăng nhập facebook để thấy nút like)

[like-gate]

http://www.mediafire.com/?rmyfdllijz4

[/like-gate]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *