Lập trình ứng dụng mạng – Ths.Nguyễn Thị Minh Thi

Chương 1. Tổng quan về lập trình ứng dụng mạng
1.1 mô hình ứng dụng mạng giữa các máy
1.2 các công nghệ hỗ trợ cho mô hình
Chương 2. Ngôn ngữ định dạng siêu văn bản html.
2.1 ngôn ngữ định dạng siêu văn bản html (hypertext markup language)
2.2 tổng quan về microsoft frontpage
2.3 định dạng cơ bản
2.4 liên kết (hyperlink)
2.5 tạo bảng (table), khung (frame)
2.6 định dạng cải tiến
2.7 tạo form
2.8 html động (dynamic html)
Chương 3. Công nghệ lập trình ứng dụng web – jsp,  servlet
3.1 jsp (java server pages)
3.2 servlet
3.3 lưu trữ và truy vấn cơ sở dữ liệu
3.4 sử dụng biến ẩn trên form
3.5 lưu trữ trạng thái client
3.6 đối tượng application
3.7 phân trang
3.8 chia sẻ kết nối (connection pool)
3.9 javabean
Chương 4. Cấu trúc lưu trữ dữ liệu java
4.1 vector
4.2 stack
4.3 hashtable
4.4 enumeration
4.5 properties
4.6 self-referential class
Chương 5. Công nghệ lập trình ứng dụng web – php
5.1 giới thiệu php (personal home page)
5.2 cú pháp cơ bản của php
5.3 chuyển dữ liệu lên server
5.4 nhúng và chuyển hướng giữa các trang
5.5 kết nối và truy xuất cơ sở dữ liệu
5.6 đối tượng session, cookies, application
5.7 hàm và sử dụng lại mã php
5.8 hướng đối tượng trong php
5.9 upload file

 

Nguồn : Internet
Tác giả : Nguyễn Thị Minh Thi
Kiểu tập tin : CHM
Độ lớn tập tin : 969.05 KB

 

Link mediafire- Bấm like để thấy link cũng như chia sẻ cho bạn bè mình

[like-gate] http://mediafire.com/?hy74pnnya32lh7r
[/like-gate]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *