Lập trình Web bằng javascript

 

http://www.thuvienso.info Bài 1. Tổng quan về JavaScript
– Đặc tính của ngôn ngữ JavaScript
– Ngôn ngữ JavaScript
– Built-in Object trong JavaScript
– Các đối tượng được cung cấp bởi môi trường Netscape
– Các đối tượng do người lập trình xây dựng
– Nhúng JavaScript vào trong tập tin HTML
– Ẩn các Scripts đối với các Browser không cung cấp JavaScript:
– Sử dụng tập tin JavaScript bên ngoài
– Thêm chương trình vào tập tin HTML
Bài 2. Sử dụng JavaScript
– Cú pháp cơ bản của lệnh
– Các khối lệnh
– Xuất dữ liệu ra cửa sổ trình duyệt
– Xuất các thẻ HTML từ JavaScript
– Sử dụng phương pháp writeln() với thẻ PRE
– Các kí tự đặc biệt trong chuổi:
– Làm việc với các dialog boxes
– Tương tác với người sử dụng
– Các kiểu dữ liệu trong JavaScript
– Tạo biến trong JavaScript
– Làm việc với biến và biểu thức
– Cấu trúc điều kiện if – else
Bài 3. Hàm và đối tượng
– Truyền tham số
– Phạm vi của biến
– Trả về các giá trị
– Hàm gọi lại hàm
Bài 4. Tạo đối tượng trong JavaScript
– Định nghĩa thuộc tính của đối tượng
– Thêm phương pháp cho đối tượng
Bài 5. Sự kiện trong JavaScript
– Bảng sự kiện trong Javascript Bộ quản lý sự kiện
– Các bộ quản lý sự kiện trong Javascript
– Cách dùng bộ quản lý sự kiện onLoad & onUnload
– Các sự kiện và Form

 

Nguồn : Internet
Tác giả : Lưu Hoàng Ly
Kiểu tập tin : PDF
Độ lớn tập tin : 1.00MB

 

Link mediafire- Bấm like để thấy link cũng như chia sẻ cho bạn bè mình

[like-gate]
http://www.mediafire.com/?zp1bec6v6addlef
[/like-gate]

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *