Phần Mềm Quản Lý Khách Sạn (Báo cáo+Code VB.NET) – Phạm Đạo Quang

 

http://www.thuvienso.info I. MAN HÌNH CHÍNH CỦA CHƯƠNG TRÌNH
1 Màn hình chính của chương trình:
2 Danh sách các biến cố:
II. XÉT YÊU CẦU LẬP DANH MỤC PHÒNG 
1 Thiêt kế dữ liệu với tính đúng đắn
2 thiêt kế dữ liệu với tính tiến hoá
3 Thiết Kế màn hình lập danh mục phòng
III. XÉT YÊU CẦU TIẾP NHẬN KHÁCH 
1 Thiết kế dữ liệu với tính đúng đắn
2 Thiết kế dữ liệu với tính tiến hoá
3 Thiết kế giao diện cho yêu câu tiếp nhận khách
IV. XÉT YÊU CẦU TRA CỨU PHÒNG 
1 Thiết kế dữ liệu với tính dúng đắn.
2 Thiết kế dao diện cho yêu cầu tra cứu phòng.
V. XÉT YÊU CÂU LẬP HOÁ ĐƠN 
1 Thiết kế dữ liệu với tính đúng đắn
2 Thiết kế dữ liệu với tính tiến hoá
3 Thiết kế màn hình cho yêu câu lập hóa đơn
VI. XÉT YÊU CẦU LẬP BÁO CÁO THÁNG 
1 Thiết kế dữ liệu với tinh đúng đắn.
2 Thiêt kế màn hình cho yêu cầu lập báo cáo tháng
VII. XÉT YÊU CẦU THAY ĐỔI QUI ĐINH 
1 Thiết kế dữ liệu với tính tiến hoá.
2 Màn hình thay đổi qui đinh (Màn hình Admin)

 

Nguồn : Internet
Tác giả : Phạm Đạo Quang
Kiểu tập tin : DOC
Độ lớn tập tin : 4MB

 

Link mediafire- Bấm like để thấy link cũng như chia sẻ cho bạn bè mình

[like-gate]
http://www.mediafire.com/?o85cn9bgmwx549b
[/like-gate]

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *