Phân tích thiết kế đối tượng với UML – Võ Văn Lường

CHƯƠNG I: PHẦN MỀM VÀ MÔ HÌNH HOÁ HỆ THỐNG
1.1 Giới thiệu về hệ thống phần mềm
1.2 Mô hình hoá hệ thống
1.3 Các cách tiếp cận trong phát triển phần mềm
1.4 Các khái niệm cơ bản của phương pháp PTTK hướng đối tượng
1.5 Các mô hình phát triển phần mềm
CHƯƠNG II: UML VÀ TIẾN TRÌNH PHÁT TRIỂN PHẦN MỀM
2.1 Tổng quát về UML
2.2 Tiến trình phát triển phần mềm
2.3 Công cụ Rational Rose 2000.
CHƯƠNG III: MÔ HÌNH HOÁ CA SỬ DỤNG
3.1 Định nghĩa bài toán
3.2 Phân tích và đặc tả các yêu cầu hệ thống
3.3  Biểu đồ Use Case
3.4  Tạo lập biểu đồ Use Case trong Rational
CHƯƠNG IV: MÔ HÌNH HOÁ KHÁI MIỆM VÀ LỚP
4.1 Đối tượng
4.2 Lớp
4.3 Thực hành trong Rational Rose
CHƯƠNG V: BIỂU ĐỒ TRÌNH TỰ, CỘNG TÁC, TRẠNG THÁI VÀ BIỂU ĐỒ HOẠT ĐỘNG
5.1 Mô hình hoá hành vi hệ thống
5.2 Biểu đồ trình tự
5.3 Biểu đồ Cộng tác
5. 4 Biểu đồ trạng thái
5.5 Biểu đồ hoạt động
5.6 Sử dụng Rational Rose để tạo lập biểu đồ trình tự
5.7 Thiết kế biểu đồ cộng tác và hoàn thiện thiết kế biểu đồ lớp trong Rose
5.8 Sử dụng Rational Rose để tạo lập biểu đồ trạng thái
CHƯƠNG VI: KIẾN TRÚC HỆ THỐNG VÀ PHÁT SINH MÃ TRÌNH
6.1 Kiến trúc hệ thống
6.2 Biểu đồ thành phần
6.3 Biểu đồ triển khai
6.4 Ánh xạ các thiết kế sang mã chương trình
6.5 Thực hành trên Rose

 

Nguồn : Internet
Tác giả : Võ Văn Lường
Kiểu tập tin : CHM
Độ lớn tập tin : 960.41 KB

 

 
Link mediafire- Bấm like để thấy linkdown + chia sẻ cộng đồng ( Bạn phải đăng nhập facebook để thấy nút like)

[like-gate] http://mediafire.com/?j3mudiazzon
[/like-gate]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *