TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI CHƯƠNG TRÌNH AN SINH GIÁO DỤC TẠI CÔNG TY BẢO HIỂM NHÂN THỌ

I – MỘT VÀI NÉT VỀ CÔNG TY BẢO HIỂM NHÂN THỌ
1. Giới thiệu chung về Công ty
2. Những thuận lợi khó khăn khi triển khai nghiệp vụ bảo hiểm trẻ em tại Công ty bảo hiểm nhân thọ
II – TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI CHƯƠNG TRÌNH AN SINH GIÁO DỤC Ở CÔNG TY BẢO HIỂM NHÂN THỌ
1. Đánh giá chung về kết quả nghiệp vụ bảo hiểm trẻ em
2. Phân tích tình hình triển khai nghiệp vụ bảo hiểm trẻ em trong quý I năm 1999 tại Công ty Bảo hiểm nhân thọ
2.1. Công tác khai thác
2.2. Công tác đánh giá rủi ro ban đầu
2.3. Công tác quản lý hợp đồng
2.4. Công tác tuyển dụng và đào tạo
2.5. Công tác tổ chức và quản lý mạng lưới đại lý
2.6. Công tác giám dịnh bồi dưỡng
2.7. Vấn đề hoạt động đầu tư
III – MỘT SỐ BIỆN PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NGHIỆP VỤ AN SINH GIÁO DỤC
1. Tăng cường mở rộng mạng lưới đại lý khai thác
2. Đa dạng các biện pháp khai thác và nâng cao chất lượng khai thác
3. Cần có phương pháp khai thác hợp với từng thị trường
4. Công tác tuyển dụng, đào tạo và quản lý cán bộ khai thác
5. Công tác giám định và trả tiền bảo hiểm
6. Một số kiến nghị khác
Kết luận

 

http://www.mediafire.com/?zad71avh8lwcjbz

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.