Tổ chức thi công đường ôtô – Ts.Phan Cao Thọ

 

Ngày nay, trong công tác xây dựng đường ôtô thường sử dụng các phương pháp tổchức thi công và phương pháp thiết kế tổchức thi công sau đây:

1. Tổ chức thi công theo phương pháp song song;

2. Tổ chức thi công theo phương pháp tuân tự;

3. Tổ chức thi công theo phương pháp dây chuyên;

4. Tổ chức thi công theo phương pháp phôi hợp;

5. Phương pháp thiêt kê tổ chức thi công theo sơ ñô ngang;

6. Phương pháp thiêt kê tổ chức thi công theo sơ ñô m_ng;

Moi PPTCkhác nhau se gi_i quyêt vân ñê to ch_c l_c lư_ng thi công, vân ñê phôi h_p các khâu thi công vê không gian, th_i gian theo các cách khác nhau; do ñó yêu câu vê khâu cung _ng vat tư, to ch_c van chuyen, trình t_ ñưa các ño_n ñư_ng vào s_ d_ng cũng rât khác nhau; Cùng mot ñôi tư_ng thi công, nêu ch_n PPTCkhác nhau se dan t_i các phương án thiêt kê TCTC hoàn toàn khác nhau; Muôn TCTC tôt, ñ_t hieu qu_ cao ph_i tiên hành thiêt kê TCTC trên cơ s! mot PPTCtiên tiên và thích h_p v_i các ñiêu kien c_ the c”a công trình.

 

Nguồn : Internet
Tác giả : Phan Cao Thọ
Kiểu tập tin : PDF

 

 

Link mediafire- Bấm like để thấy linkdown + chia sẻ cộng đồng ( Bạn phải đăng nhập facebook để thấy nút like)

[like-gate] http://mediafire.com/?bj8mtkw539ao07r
[/like-gate]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *