Vi Hóa Sinh Kỹ Thuật Môi Trường – Ths.Nguyễn Trần Thiện Khánh, 105 Trang

Chương 1 Sinh vật trong các nguồn nước tự nhiên
1. Các nguồn nước.
2. Sự nhiễm bẩn nguồn nước
3. Phân loại nguồn nước theo mức độ nhiễm bẩn.
Chương 2 vi sinh vật trong nước thải
1. Lý thuyết xử lý nước thải bằng phương pháp sinh học.
2. Động học các quần thể sinh vật trong các công trình xử lý nước thải
3. Xử lý nước thải bằng các quá trình tự nhiên.
4. Động học quá trình tăng trưởng của vi sinh vật.
5. Quá trình tự làm sạch của nguồn nước mặt.
6. Xử lý nước thải bằng phương pháp sinh học
Chương 3 vi sinh vật trong chất thải rắn hữu cơ
1. Vi sinh vật phân hủy chất thải rắn hữu cơ.
2. Động học quá trình phân hủy của vi sinh vật.
3. Các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình phân hủy chất hữu cơ
4. Compost
5. Biogas
6. Bãi chôn lắp.
Chương 4 vi sinh vật trong không khí.
1. Số lượng và chủng loại vi sinh vật trong không khí.
2. Các loại bệnh liên quan đến không khí.
3. Kiểm soát vi sinh vật trong khí.
4. Lấy mẫu vi sinh vật trong không khí.
5. Anh hưởng của mưa đối với vi sinh vật trong không khí.
Chương 5 vi sinh vật gây bệnh và các chỉ tiêu vệ sinh
1. Những vi sinh vật gây bệnh.
2. Những chỉ tiêu vệ sinh về vi sinh vật trong nước.
Chương 6 các phương pháp khử trùng trong xử lý môi trường 
1. Phương pháp khử trùng bằng nhiệt.
2. Các phương pháp khử trùng vật lý.
3. Các phương pháp bảo quản.
4. Các nhân tố hóa học khử trùng quan trọng.
5. Các nhân tố hóa học khác

 

Nguồn : Internet
Tác giả : Nguyễn Trần Thiện Khánh
Kiểu tập tin : PDF

 

Link mediafire- Bấm like để thấy link cũng như chia sẻ cho bạn bè mình

[like-gate] http://www.mediafire.com/view/?sg5idzvrk54q3aa
[/like-gate]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *