Visual Studio: Lập trình C# 2008 Cơ bản – Tin học Nhất Nghệ, 102 Trang

 

zcxChương 1.   Cơ bản ngôn ngữ C# 
–  Giới thiệu ngôn ngữ C# 2008
–  Môi trường lập trình
–  Biến, hằng, toán tử
–  Quy ước lập trình, ứng dụng Console Application trong VS 2008
–  Kiểu dữ liệu
–  Cấu trúc điều khiển
– Cấu trúc lặp
Chương 2.   Xây dựng Windows Forms Application 
–  Sử dụng Visual Studio 2008
–  Các control cơ bản: Label, TextBox, Button, CheckBox, …
–  Menu và ToolBar
–  Common Dialog
Chương 3.   Array – String – Exception 
–  Mảng 1 chiều
–  Mảng nhiều chiều
–  String
–  Exception
Chương 4.   Class – Object – Method 
–  Khái niệm
–  Định nghĩa lớp (Class)
–  Phương thức (Method)
Chương 5.   SQL Server 2008 
–  Tổng quan về SQL
–  Tổng quan về CSDL quan hệ
–  Table (Bảng)
–  Câu lệnh truy vấn
–  Một số hàm thường dùng trong SQL Server
Chương 6.   Lập trình kết nối CSDL SQL Server 2008 
–  Tạo kết nối – Vận chuyển dữ liệu.
–  Sử dụng control
–  Các thao tác trên dữ liệu: Thêm – Sửa – Xóa với ADO.NET
Chương 7.   Xây dựng ứng dụng 
–  Chuẩn bị.
–  Sử dụng control
–  Sử dụng database

 

Nguồn : Internet
Tác giả : Nhất Nghệ
Kiểu tập tin : PDF

 

Link mediafire- Bấm like để thấy link cũng như chia sẻ cho bạn bè mình

[like-gate]
http://www.mediafire.com/?muba2q73z5va59a
[/like-gate]

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *