Chưa phân loại

Đồ án Gia công chi tiết thanh nối dạng càng

gcong dang cang

MỤC LỤC

CHƯƠNG 1 : PHÂN TÍCH CHI TIẾT GIA CÔNG 5

CHƯƠNG 2 : ĐỊNH DẠNG SẢN XUẤT 7

CHƯƠNG 3 : CHỌN PHÔI 8

CHƯƠNG 4 : LẬP TIẾN TRÌNH GIA CÔNG 10

CHƯƠNG 5 : THIẾT KẾ CÁC NGUYÊN CÔNG 14

I – Nguyên công 1 : 14

II – Nguyên công 2 : 16

III – Nguyên công 3 : 18

IV – Nguyên công 4 20

V – Nguyên công 5 : 24

VI – Nguyên công 6 : 27

VII – Nguyên công 7 : 29

CHƯƠNG 6 : TÍNH LƯỢNG DƯ GIA CÔNG LỖ 31

CHƯƠNG 7 : XÁC ĐỊNH CHẾ ĐỘ CẮT KHI GIA CÔNG LỖ 35

CHƯƠNG 8 : TÍNH TOÁN VÀ THIẾT KẾ ĐỒ GÁ 38

Kết luận 41

Tài liệu tham khảo 42

 
Tránh tình trạng download liên tục ( nghẽn băng thông) nên vui lòng load những tài liệu nào bạn thấy cần thiết.
Share ” OK ” để thấy link down, hoặc Like bên dưới.

tailieukythuat
[like-gate] http://www.data.advance-cad.com?download=17[/like-gate]

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button