Đồ án Nguyên lý máy

DO AN NGLY MAY

LỜI NÓI ĐẦU: 1

Phần I – Phân tích động học cơ cấu chính 2

1- Phân tích chuyển động 2

2 – Tính bậc tự do – Xếp loại cơ cấu 3

Phần II – Tổng hợp cơ cấu chính – Họa đồ vị trí 4

1 – Xác định kích thước các khâu 4

2 – Vẽ họa đồ vị trí 6

Phần III – Họa đồ vận tốc 7

1 – Xác định vận tốc của các điểm 7

2 – Vẽ họa đồ vận tốc 9

3 – Vận tốc góc của culít và thanh truyền 10

Phần IV – Họa đồ gia tốc 11

1 – Xác định gia tốc của các điểm 11

2 – Vẽ họa đồ gia tốc 13

3 – Gia tốc góc của culít và thanh truyền 16

Phần V – Phân tích áp lực 17

1- Xác định lực cản kỹ thuật Pci 17

2 – Xác định trọng lượng, khối lượng 17

3 – Xác định lực quán tính 18

4 – Xác định áp lực cho cơ cấu tại vị trí số 2 20

5 – Xác định áp lực cho cơ cấu tại vị trí số 10 23

Phần VI – Chuyển động thực của máy 25

1 – Vẽ biểu đồ mômen cản thay thế 25

2 – Vẽ biểu đồ mômen quán tính thay thế 27

3 – Xác định mômen quán tính bánh đà và khối lượng bánh đà 28

Phần VII – Thiết kế bánh răng 28

I – Tính toán bánh răng 28

II – Vẽ bánh răng 32

1 – Vẽ biên dạng răng 32

2 – Xác định phần làm việc của cạnh răng 33

3 – Xác định cung ăn khớp 33

4 – Xác định hệ số trượt tương đối 33

 

 
Tránh tình trạng download liên tục ( nghẽn băng thông) nên vui lòng load những tài liệu nào bạn thấy cần thiết.
Share ” OK ” để thấy link down, hoặc Like bên dưới.

tailieukythuat
[like-gate]
http://www.data.advance-cad.com?download=330 [/like-gate]

2 Comments

  1. Pingback: Bài tập nguyên lý máy | hướng dẫn giải bài tập nguyên lý máy | Tinh hoa công nghệ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *