Giáo trình Cơ sở Lý thuyết biến dạng dẻo kim loại

bdang kl

Mục lục

Mục lục

Lời nói đầu

Mở đầu Khái quát về gia công áp lực

1.1. Vai trò và sự phát triển của chuyên ngành GCAL

1.2. Đối tượng nghiên cứu cơ bản của môn học lýthuyết biến

dạng dẻo và gia công áp lực kim loại

1.3. ứng dụng kỹ thuật biến dạng tạo hình trong sản xuất quốc phòng

Chương 1Cơ chế biến dạng dẻo và Quá trình Vật

lýư Hoá học khi Biến dạng dẻo

2.1. Khái niệm về biến dạng dẻo

2.2. Cơ chế biến dạng dẻo : Trượt và sự chuyển độngcủa lệch

2.3. Biến dạng dẻo đơn tinh thể và đa tinh thể

2.4. Hoá bền khi biến dạng dẻo nguội và Đường congbiến dạng

2.5. Biến dạng dẻo ở nhiệt độ caoư Hồi phục và kết tinh lạiư phân loại

2.6. Chuyển biến pha khi biến dạng dẻo

2.7. Hiệu ứng nhiệt khi biến dạng dẻo

2.8. Biến dạng dẻo khi có pha lỏng và BDD kim loại lỏng

2.9. ảnh hưởng của điều kiện biến dạng dẻo đến sự thay đổi

tính chất của kim loại

2.10. Các hiện tượng:Từ biếnưmỏi của kim loại

Chương 3.Ma sát tiếp xúc trong gia công áp lực Sự 6

phân bố không đều của ứng suất và biến dạng

3.1. Khái niệm về ma sát và vai trò ma sát trong gia công áp lực

3.2. Cơ chế sinh ra ma sát khô

3.3. Bôi trơn và ảnh hưởng của chúng đến lực ma sát

3.4. Các định luật về ma sát và ứng dụng

3.5. Các yếu tố ảnh hưởng đến ma sát và hệ số ma sát. Cách xác

định hệ số ma sát

3.6. Sự phân bố không đều của ứng suất và biến dạng

3.7. ảnh hưởng của phần ngoài vùng biến dạng đến trạng thái

ứng suất và biến dạng

3.8. Định luật trở lực nhỏ nhất

3.9. Các hiện tượng sinh ra khi biến dạng không đều

3.10. ứng suất dư

Chương IV Trạng thái ứng suất

4.1. Khái niệm chung

4.2. Trạng thái ứng suất tại một điểm

4.3. ứng suất pháp chính

4.4. Tenxơ ứng suất

4.5. ơlíp cầu ứng suất

4.6. ứng suất tiếp chính

4.7. ứng suất 8 mặt

4.8. Vòng Mo ứng suất

4.9. Phương trình vi phân cân bằng tĩnh lực trạng thái ứng suất khối

4.10 Trạng thái ứng suất đối xứng trục và trạng thái phẳng

Chương VBiến dạng và tốc độ biến dạng

5.1. Khái niệm biến dạng dẻo nhỏ và tốc độ biến dạng

5.2. Thành phần của chuyển vị và biến dạng của phân tố

5.3. Tính liên tục của biến dạng

5.4. Tốc độ chuyển vị và tốc độ biến dạng

5.5. Biến dạng đồng nhất và không đồng nhất

Chương VIĐiều kiện dẻo và phân tích quá trình

biến dạng dẻo

6.1. Điều kiện chảy dẻo TreskaưSaintưVnant

6.2. Điều kiện dẻo năng lượng von Misses

6.3. ýnghĩa vật lý và hình học của điều kiện dẻo

6.4. Điều kiện dẻo trong trạng thái ứng suất phẳng và đối xứng trục

6.5. ảnh hưởng của giá trị ứng suất chính trung gian

6.6. Quan hệ giữa ứng suất và biến dạng khi biến dạng

6.7. Phân tích sơ đồ cơ học của ứng suất và biến dạng

Chương VIITrở lực biến dạng và Tính dẻo của vật

liệu kim loại

7.1. Một số thuộc tính biến dạng của vật liệu

7.2. Khái niệm về trở lực biến dạng và tính dẻo của vật liệu

7.3. ảnh hưởng của thành phần hoá học đến trở lực biến dạng

và tính dẻo của kim loại

7.4. ảnh hưởng của tổ chức kim loại

7.5. ảnh hưởng của nhiệt độ đến tính dẻo và trở lực biến dạng

7.6. ảnh hưởng của tốc độ biến dạng đến tính dẻo và trở lực biến dạng

7.7. ảnh hưởng của trạng thái ứng suất đến trở lực biến dạng

7.8. Trạng thái siêu dẻo của vật liệu 8

Câu hỏi ôn tập

Tài liệu tham khảo

 

http://www.mediafire.com/view/68urcpmaq2bgiap/Giáo_trình_Cơ_sở_Lý_thuyết_biến_dạng_dẻo_kim_loại.pdf

Leave a Reply

Your email address will not be published.