Giáo trình thiết bị điện trong máy cắt kim loại

CHƯƠNG 1: KHÍ cụ ĐIỆN

1.1 Khí cụ điện bảo vệ…………………………………………………………..5

1.1.1 Cầu chì…………………………………………………………………………..5

1.1.2 Rờle nhiệt……………………………………………………………………..10

1.2 Các phần tử điều khiển có tiếp điểm…………………………………15

1.2.1 Công tắc…………………….. 15

1.2.2 Nút ấn (nút nhấn)…………………………………………………………..19

] .2.3 Cầu dao………………………………………………………………………..20

1.2.4 Bộ khống chế……………………………………………..!………………..22

1.2.5 Công tắc tơ (Contactor)…………………………………………………..25

1.2.6 Áp tô mát………………………………………………………………………38

1.2.7 Rơle……………………………………………………………………………..41

1.3 Thiết bị dóng-cắt không tiếp điểm……………………………………57

1.4 Các phần tử điện từ………………………………………………………..59

1.5. Các phần tử phụ trong hộ thống điện ……………………………….71

1.5.1 Đèn báo………………………………………………………………………..71

] .5.2 Biến thế điều khiển………………………………………………………..72

CHƯƠNG 2: ĐỘNG cơ ĐIỆN KHÔNG ĐÒNG Bộ (KĐB) 1 PHA

2.1 Cấu tạo…………………………………………………………………………73

2.2 Nguyên lý làm việc của động cơ không đồng bộ 1 pha……….74

2.3 Đặc tính vả phân loai động cơ không động bộ I pha………….75
CHƯƠNG 3: ĐỘNG cơ KHÔNG ĐÒNG Bộ (KĐB) 3 PHA

3.1 Cấu tạo máy điện không đồng bộ 3 pha…………………………….83

Nguyên lý hoạt động của động cơ không đồng bộ 3 pha ……88

Đặc tính cơ cùa động cơ không đồng bộ 3 pha…………………..89

Ảnh hưởng của các thông số điện đến đặc tinh cỢ ”7″ …….93 ■——

, Ị •-vs 5.AI HX CON’S í-vyxp T

Ảnh hưởng cùa điện áp lưới ulph……………………

3.4.2 Ảnh hưởng của điện trở mạch rôto R2………………………………94

3.4.3 Ảnh hưởng cùa diện trở R1, điện kháng X1 ở mạch stato 94

3.4.4 Ảnh hưởng của số cặp cực p……………………………………………..95

3.4.5 Ảnh hưímg của tần số nguồn /1………………………………………..95

3.5 Khởi động động cơ không đồng bộ 3 pha…………………………,.96

3.5.1 Phương pháp khởi dộng bằng điện trở dối xứng ở

mạch rotor…………………………………………………………………….98

3.5.2 Phương pháp khởi dộng bàng điện ưở không đối

xứng ở mạch rôto…………………………………………………………..99

3.5.4 Phương pháp khởi động dùng biến áp tự ngẫu………………….101

3.5.6 Phương pháp khởi dộng đồi nối A- A …………………………101

3.6 Dảo chiều quay của dộng cơ không đồng bộ 3 pha……………102

3.7 Điều chỉnh tốc dộ động cơ không đồng bộ 3 pha………………103

3.7.1 Điều chỉnh tốc dộ bàng cách thay dổi điện áp

nguòn cấp vào phần cảm.,,,,,,…………………………………………103

3.7.2 Thay đổi tốc độ dộng cơ điện không đồng bộ 3 pha…………..104

3.7.3 Phưarng pháp thay dổi bằng hệ số trượt……………………………104

3.7.4 Phương pháp thay đổi bàng tần số f…………………………………104

3.7.5 Phương pháp thay đổi bàng số cặp cực…………………………….105

3.8 Hãm động cơ không đồng bộ 3 pha…………………………………107

3.8.1 Phương pháp hãm ngược……………………………………………….107

3.8.2 Häm động nâng…………………………………………………………….109

3.8.3 Häm tái sinh ………………………………………………………………..110

3.8.4 I lãm bằng điện — cơ………………………………………………………110

CHU ÔNG 4: ĐỘNG cơ ĐIỆN MỘT CHIÈU

4.1 Cấu tạo…………………………………………………………………………112

4.2 Nguyên lý họat dộng của động cơ điện một chiều……………..116

4.3 Đặc tính cơ của động cơ điện một chiều Kích từ độc lập

– Kích từ song song……………………………………………………….117

4.4 Ảnh hưởng của các thông sổ diện dến đặc tính cơ……………..120

4.5 Khởi động động cơ điện một chiều kích từ độc lập……………122

4.6 Đảo chiều quay động cơ điện một chiêu…………………………..126

4.7 Điều chỉnh tốc độ động cơ điện một chiều………………………..127

CHƯƠNG 5: CÁC MẠCH cơ BẢN CỦA HỆ THÓNG ĐĨÈU KHIÈN TRUYÈN ĐỘNG ĐIỆN

5.1 Khái niệm về sơ đồ điện…………………………………………………146

5.2. Mạch điều khiển động co điện…………………………………………151

5.3 Mạch bảo vệ………………………………………………………………….166

5.4 Mạch khống chế hành trình……………………………………………..168

5.5 Mạcb hạn chế phụ tải……………………………………………………..175

Một sổ mạch điều khiển động cơ điện thường gặp …………..182

CHƯƠNG 6: TRANG BỊ ĐIỆN TRONG MÁY CẮT KIM LOẠI

6.1 Máy Tiện……………………….. 194

6.1.2 Máy Tiện T6P16……………………………………………………………196

6.1.3 Máy Tiện T6M20 (chiều cao tàm 20)……………………………….197

6.1.4 Máy Tiện 16Y04n…………….. 198

6.1.5 Máy Tiện su – ss 63A (Tiệp Khắc)………………………………..199

6.1.6 Máy Tiện Rovôlve 1340……………………………………………….,.203

6.2 Máy Khoan……………………………………………………………………206

6.2.1 Máỵ Khoan đứng K 125 ………………………………………………..206

6.2.2 Máy Khoan cần 2A55 ……………………………………..207

6.2.3 Máy Khoan đứng 2A135…………………. 210

6.3 Máy Phay……………………………………………………………………..211

6.3.1 Máy Phay 6H11 …………………………………………………………….211

6.3.2 Máy Phay 6H81 …………………………………………………-…………213

Phần tham khảo…………………………………………………. 215
 

Link mediafire- Bấm like để thấy linkdown + chia sẻ cộng đồng ( Bạn phải đăng nhập facebook để thấy nút like)

[like-gate]
http://www.mediafire.com/view/?yqkau30q40yhkkk
[/like-gate]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *