SQL Tutorial – Dương Thiên Tứ, 20 Trang

 

Phần căn bản
– Mô tả thế nào là SQL, cách dùng SQL.
– Cách dùng phát biểu SELECT để chọn dữ liệu từ một bảng trong SQL.
– Cách dùng mệnh đề WHERE để chỉ định tiêu chuẩn chọn.
– Cách dùng AND và OR để kết nối hai hay nhiều điều kiện trong mệnh đề WHERE.
– Cách dùng BETWEEN….AND để tìm dữ liệu trong một khoảng giới hạn.
– Cách dùng từ khóa DISTINCT để chỉ trả về các trị khác nhau trong một cột.
– Cách dùng từ khóa ORDER BY để trả về các hàng được sắp xếp theo một thứ tự định trước.
– Cách dùng phát biểu INSERT để chèn hàng mới vào trong một bảng.
– Cách dùng phát biểu UPDATE để cập nhật hay thay đổi các hàng trong một bảng.
– Cách dùng phát biểu DELETE để xóa các hàng trong một bảng.
– Giải thích các hàm COUNT tạo sẵn trong SQL.
Phần nâng cao
– Giải thích cách dùng các hàm tạo sẵn trong SQL.
– Giải thích cách dùng hàm GROUP BY tạo sẵn trong SQL.
– Giải thích cách dùng các bí danh (alias) cho các tên cột và các tên bảng.
– Giải thích cách chọn thông tin từ nhiều bảng.
– Cách tạo các cơ sở dữ liệu và các bảng, và cách xóa chúng.
– Cách dùng phát biểu ALTER TABLE để thêm hay loại các cột trong một bảng cho trước.

 

Nguồn : Internet
Tác giả : Dương Thiên Tứ
Kiểu tập tin : PDF
Độ lớn tập tin : 379.56 KB

 

 
Link mediafire- Bấm like để thấy linkdown + chia sẻ cộng đồng ( Bạn phải đăng nhập facebook để thấy nút like)

[like-gate] http://www.mediafire.com/?newhmrydz3e
[/like-gate]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *